CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

HOTĂRÂRE

 

          privind: încetarea suspendării contractului individual de muncă al domnului Slăvescu Putineanu Mihai, director al Serviciului de Cooperare Internă şi Internaţională, instituţie publică sub autoritatea Consiliului Judeţean Teleorman.

                                

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere:

-   expunerea de motive nr. 6499 din 05 iunie 2009 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman;

-   raportul de specialitate nr.6500 din 05 iunie 2009 al Direcţiei economice, buget-finanţe privind necesitatea încetării suspendării contractului individual de muncă al domnului Slăvescu Putineanu Mihai, director al Serviciului de Cooperare Internă şi Internaţională, instituţie publică sub autoritatea Consiliului Judeţean Teleorman;

-   cererea domnului Slăvescu Putineanu Mihai nr. 5581 din 14 mai 2009 prin care solicită încetarea suspendării contractului individual de muncă;

-   raportul de avizare al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

-   prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.88 din 27 august 2008 privind menţinerea suspendării, prin acordul părţilor, a contractului individual de muncă al domnului Slăvescu Putineanu Mihai, director al Serviciului de Cooperare Internă şi Internaţională – serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Judeţean Teleorman;

-   prevederile art. 17 alin.(2) lit.d) şi alin.(4) şi art.41 alin.(1) şi alin.(3) lit.c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

-   prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. e), art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (5) şi art. 104 alin. (1) lit. b)  şi alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. – Începând cu data de 11 iunie 2009 încetează, la cerere, suspendarea contractului individual de muncă al domnului Slăvescu Putineanu Mihai, director al Serviciului de Cooperare Internă şi Internaţională, instituţie publică sub autoritatea Consiliului Judeţean Teleorman şi se eliberează din funcţia de director rămânând la dispoziţia conducerii serviciului.

 

Art. 2. – La data intrării în vigoare a prezentei îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.88 din 27 august 2008 privind menţinerea suspendării, prin acordul părţilor, a contractului individual de muncă al domnului Slăvescu Putineanu Mihai, director al Serviciului de Cooperare Internă şi Internaţională – serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Judeţean Teleorman.

 

Art. 3. – Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, prin Direcţia    economică, buget-finanţe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 4. – Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituţiilor şi persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

PREŞEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

  

                                                                                      CONTRASEAMNEAZĂ

                                                                                          Secretar al judeţului,

 

                                                                                          Jr. Silvia Oprescu

 

Alexandria

Nr. 71 din 11 iunie 2009