CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

HOTĂRÂRE

 

              privind: încetarea activităţii Serviciului de Exploataţii Piscicole prin comasarea cu Societatea Comercială “Piscicola Teleorman” SRL, persoane juridice înfiinţate de Consiliul Judetean Teleorman

 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilor art.94 alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Având in vedere:

-         expunerea de motive nr.6565 din 9 iunie 2009 a vicepreşedintelului Consiliului Judeţean Teleorman, Vlad Ovidiu Eugen şi raportul de specialitate nr.6566 din 9 iunie 2009 al Direcţiei economice, buget-finanţe privind necesitatea încetării activităţii Serviciului de Exploataţii Piscicole prin comasarea cu Societatea Comercială “Piscicola Teleorman” SRL, persoane juridice înfiinţate de Consiliul Judeţean Teleorman;

-         rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Teleorman;

-         prevederile art.40, 41, 46 alin.(2), art.49 alin.(1) din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice, cu modificările şi completările ulterioare;

-         prevederile art.3 alin.(1) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

-         prevederile art.35 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-         prevederile Legii nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

-         prevederile art.91 alin.(1) lit.a) şi d), alin.(2) lit.b), art.98 coroborat cu art.45 alin.(3) şi 115 alin.(1) lit.c), alin.(4), alin.(5) şi alin.(7) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1. – Începând cu data de 01 iulie 2009, Serviciul de Exploataţii Piscicole se comasează cu Societatea Comercială “Piscicola Teleorman” SRL, fiind persoane juridice înfiinţate de Consiliului Judeţean Teleorman.

          Art.2. – Comasarea persoanelor juridice de la art.1 se face prin absorbirea de către Societatea Comerciala “Piscicola Teleorman” SRL a Serviciului de Exploataţii Piscicole, care se desfiinţează.

          Art.3. – Activul şi pasivul Serviciului de Exploataţii Piscicole ce se desfiinţează, precum şi personalul şi contractele în derulare vor fi preluate de Societatea Comercială “Piscicola Teleorman” SRL.

          Art.4. – Inventarierea activului şi pasivului Serviciului de Exploataţii Piscicole ce se desfiinţează, precum şi situaţia contractelor în derulare şi evidenţa personalului ce se preia de Societatea Comercială “Piscicola Teleorman” SRL, se va face de o comisie stabilită prin dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman.

          Art.5. – Prezenta hotărâre va fi comunicată Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice Teleorman, de către un împuternicit stabilit de preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman pentru radierea Serviciului de Exploataţii Piscicole din registrul de evidenţă.

          Art.6. – Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.86 din 18 noiembrie 2002 privind înfiinţarea Serviciului de Exploataţii Piscicole – serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Judeţean Teleorman, cu modificările şi completările ulterioare, îşi încetează aplicabilitatea.

Art.7. Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, prin Direcţia    economică, buget-finanţe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.8. – Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituţiilor şi persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

PREŞEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

                                                                  

                                                              CONTRASEAMNEAZĂ

                                                              Secretar al judeţului,

 

                                                              Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

Alexandria,

Nr.73 din 11 iunie 2009