CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN

 

H O T Ă R Â RE

 

privind: asocierea  judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman cu comuna Saelele, prin  Consiliul Local Saelele în vederea realizării obiectivului „Centrul social pentru îngrijire bătrâni şi persoane cu nevoi speciale comuna Saelele, sat Pleaşov, judeţul Teleorman”

 

 

Consiliul Judeţean Teleorman întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilor art.94 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr.5582 din 05 iunie 2009, a  vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman Vlad Ovidiu Eugen şi raportul comun de specialitate nr.5583 din 05 iunie 2009, al Direcţiilor Managementul Proiectelor cu Finanţare Internaţională şi Economică, Buget – finanţe, privind asocierea judeţului Teleorman, prin Consiliul Judetean Teleorman  cu comuna Saelele, prin Consiliul Local Saelele în vederea realizării obiectivului  „Centrul social pentru îngrijire bătrâni şi persoane cu nevoi speciale comuna Saelele, sat Pleaşov, judeţul Teleorman”

          -  rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Teleorman;

-  prevederile art.35 alin.(1)  din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-    prevederile art. 14 şi  art. 91 alin.(1) lit.b) şi alin.(3) lit.d), alin. (5) pct. 2 şi alin. (6) lit. c), coroborate cu prevederile art. 36 alin.(1), lit. b), c), d) şi e), alin.(4), lit. e), alin. (5), lit. a) şi alin. (6), pct. 2 şi alin. (7), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art. 1.  Se aprobă  asocierea judeţului Teleorman, prin Consiliul  Judeţean Teleorman cu comuna Saelele, prin Consiliul Local Saelele, în vederea realizării obiectivului „Centrul social pentru îngrijire bătrâni şi persoane cu nevoi speciale comuna Saelele, sat Pleaşov, judeţul Teleorman”.

         

 

Art. 2. Se aprobă  susţinerea în comun a cheltuielilor pentru realizarea investiţiei şi cheltuielile pentru funcţionarea „Centrului social pentru îngrijire bătrâni şi persoane cu nevoi speciale comuna Saelele, sat Pleaşov, judeţul Teleorman” în următoarele procente:

·   60 % Consiliul Judeţean Teleorman

·   40%  Consiliul Local Saelele

Art. 3. Se aprobă Acordul  de asociere, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din hotărâre.

         

          Art.4. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman Liviu Nicolae Dragnea, să semneze în numele judeţului Teleorman acordul de asociere, prevăzut la art.3.

 

Art. 5 Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad, prin  Direcţiile Managementul Proiectelor cu Finanţare Internaţională şi Economică, Buget – finanţe, va lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

          Art.6. Secretarul judeţului Teleorman, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

         

PREŞEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

      CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar al judeţului

Silvia Oprescu

 

 

Alexandria 

Nr. 76 din 11 iunie 2009