CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN

 

HOTĂRĀRE

 

 

 

  pentru: completarea Hotărārii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea şi īnsuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului

 

 

 

          Consiliul Judeţean Teleorman, īntrunit īn şedinţă ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

          Avānd īn vedere :

- expunerea de motive nr. 6458 din 9 iunie 2009 a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman Eugen Ovidiu Vlad şi  raportul de specialitate nr.6459 din 9 iunie 2009 al Direcţiei dezvoltare locală;

- Hotărārea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 50 din 20 mai 2009;

- raportul de avizare al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

- prevederile art. 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare ;

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) şi art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (3)   din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Īn temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,        

 

 

 

HOTĂRĂŞTE :

 

 

Art.I. -  Se completează Hotărārea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001, privind reactualizarea şi īnsuşirea inventarului bunurilor din domeniul public al judeţului Teleorman, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

  

Art.II. - Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Teleorman Eugen Ovidiu Vlad, prin Direcţia dezvoltare locală şi Secretarul judeţului prin Serviciul juridic şi contencios, vor asigura punerea īn aplicare a prevederilor prezentei hotărāri.

 

Art.III. - Secretarul judeţului, prin Compartimentul cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituţiilor interesate, īn termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,

          

Liviu Nicolae Dragnea                                                                        

 

                                                                                                                     

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ                                                                                               

                                                                                           Secretar al judeţului, 

                                           

                                                                                          jr. Silvia Oprescu

                                                              

 

      Alexandria

      Nr. 77 din 11 iunie 200