ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                       

 

 

HOTĂRÂRE

 

      privind: încetarea mandatului de vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman al domnului Simionescu Adrian Constantin, înainte de termen, prin demisie

 

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

           Având în vedere:

-         expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Teleorman nr. 958 din 26 ianuarie 2009 și raportul de specialitate nr. 959 din 26 ianuarie 2009 al Direcției Administrație Publică Locală;

-         raportul de avizare al comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

-         cererea domnului Simionescu Adrian Constantin prin care demisionează din funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman;

-         prevederile art. 18 alin. (4) din Legea nr. 393/2004, privind Statutul aleșilor locali, modificată și completată;

-         prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin.(5) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

Art.1. Se ia act de încetarea mandatului de vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman, al domnului Simionescu Adrian Constantin  înainte de termen, prin demisie și se declară vacant postul de vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman.

   

               Art.2. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre instituțiilor și persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ,

 

 Secretar al județului

 

    Jr. Silvia Oprescu

 

 

  

Alexandria

Nr. 1 din 28 ianuarie 2009