ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind: desemnarea  reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Comisia județeană privind incluziunea socială

 

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art.94 alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

         Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 9247 din 07 august 2009 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Vlad Eugen Ovidiu și raportul de specialitate nr. 9248 din 07 august 2009 al Direcției economice, buget-finanțe privind desemnarea  reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Comisia județeană privind incluziunea socială;

-       adresa înregistrată sub  nr.9016  din 31 iulie 2009 a Instituției Prefectului Județului Teleorman;

-   raportul de avizare al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și  libertăților cetățenilor;

          - prevederile art.12 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.1217/2006 privind constituirea mecanismului național pentru promovarea incluziunii sociale în România;

-     prevederile art.91 alin. (1) lit.f) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

                       

         Art.1. - Se desemnează doamna ȚIGĂNĂȘTEANU NELA , consilier județean, ca reprezentant al Consiliului Județean Teleorman în Comisia județeană privind incluziunea socială.           

    

         Art.2. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman – Eugen Ovidiu Vlad, prin Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

         Art.3. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ Instituției Prefectului Județului Teleorman și persoanei nominalizate la art.1, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

Liviu Nicolae Dragnea 

 

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar al  județului,

jr. Silvia Oprescu

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr.100 din 28 august 2009