CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

pentru: modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.149 din 11 decembrie 2008

 

 

 

            Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință extraordinară, conform prevederilor art.94 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu  modificările și completările ulterioare,

            Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 10733 din 11 septembrie 2009 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman Bălan Ilie  și raportul de specialitate nr. 10734 din 11 septembrie 2009 al Direcției Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională și al Direcției Economice Buget – Finanțe;

- raportul de avizare al Comisiei  de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret precum și pentru protecție socială;

- prevederile art.44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art.91 alin.(1) lit. „b” și alin. (3) lit. „f” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările  și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu  modificările și completările ulterioare ,

 

 

 

 

HOTĂRĂȘTE

 

 

Art.I. Art.2 din Hotărârea  Consiliului Județean Teleorman nr.149 din 11 decembrie 2008 privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare DJ 543, limita județului Olt-Prundu-Lunca km 16+200-km 23+050 ”, în faza proiect tehnic, se modifică după cum urmează:

 

,, Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare DJ 543, limita județului Olt-Prundu-Lunca km 16+200-km 23+050”, în faza proiect tehnic, după cum urmează:

 

    • Valoarea totală ( inclusiv TVA)              1.916.741,46 euro  (1 euro=4,0202 lei)

din care C+M                        1.703.698,15 euro

 

    • Valoarea totală ( inclusiv TVA)              7.705.684,00  lei

din care C+M                                  6.849.207,29  lei

 

 

 

Art. II.  Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

                                                                                           Contrasemnează

                                                                                               Secretar al județului

 

                                                                                              Jr . Silvia Oprescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr.   108  din  14  septembrie 2009