CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

pentru: modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.154 din 14 decembrie 2007

 

 

 

            Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință extraordinară, conform prevederilor art.94 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu  modificările și completările ulterioare,

            Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 10739 din 11 septembrie 2009 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman  Bălan Ilie și raportul de specialitate nr.  10740 din 11 septembrie 2009 al Direcției Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională și al Direcției Economice, Buget – Finanțe;

- raportul de avizare al Comisiei  de studii și prognoze economico-sociale, buget-finante pentru activităti știintifice, activităti economice, agricultură, invătămant, sănătate, cultură, culte, sport și tineret precum și pentru protecție socială și al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurator;

- prevederile art.44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art.91 alin.(1) lit.b, alin. (3) lit. „f” și alin. (5) lit. „a” pct.12 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările  și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu  modificările și completările ulterioare ,

 

 

 

HOTĂRĂȘTE

 

 

Art.I.  Art.2 din Hotărârea  Consiliului Județean Teleorman nr.154 din 14 decembrie 2007 privind aprobarea cofinanțării pentru proiectul „Reabilitare DJ 543, limita județului Olt-Prundu-Lunca km 16+200-km 23+050 (6,850 km) ”, se modifică după cum urmează:

 

,, Art. 2. -  (1) Se aprobă cheltuielile necesare implementării proiectului după cum urmează:

 

 

-Valoarea totală: 7.960.126,69 lei          

                                  (inclusiv TVA)

din care C+M: 6.849.207,29 lei

-cheltuieli eligibile:     5.974.375,32 lei

-cheltuieli neeligibile: 1.985.751,37 lei

 

-Valoarea totală: 1.980.032,51 euro  

                                     (inclusiv TVA)

din care C+M: 1.703.698,15 euro

-cheltuieli eligibile:  1.486.089,08 euro

-cheltuieli neeligibile: 493.943,43 euro

 

Surse de finanțare:

-contribuția comunitară la finanțarea acordată: 2.849.316,75 lei

-contribuția publică națională la finanțarea acordată: 949.772,25 lei

-buget local : 4.161.037,69 lei

         din care :

-cofinanțare 36,41% :  2.175.286,32 lei

-cheltuieli neeligibile: 1.985.751,37 lei

Surse de finanțare:

-contribuția comunitară la finanțarea acordată: 708.750 euro

-contribuția publică națională la finanțarea acordată: 236.250 euro

-buget local : 1.035.032,51 euro

         din care :

-cofinanțare 36,41% : 541.089,08 euro

-cheltuieli neeligibile: 493.943,43 euro

 

curs euro:4,0202 lei

 

(2) Se vor include în bugetul instituției sumele necesare pentru implementarea proiectului.”

 

Art. II.  Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

                                                                                           Contrasemnează

                                                                                               Secretar al județului

 

                                                                                              Jr . Silvia Oprescu

 

 

 

Alexandria

Nr. 109  din  14  septembrie 2009