ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 


HOTĂRÂRE

 

pentru: completarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 144 din 11 decembrie 2008 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate operatorilor de transport rutier desemnați știgători, urmare rezultatelor licitației electronice din data de 31.10.2008

                                                                                                                                 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședința ordinară conform  art. 94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 420 din 14 ianuarie 2009 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan și raportul de specialitate nr. 421 din 14 ianuarie 2009 al Direcției Dezvoltare Locală;

- rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială și Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

- prevederile art. 8, alin. (2), lit. d) și j) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare;

-   prevederile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007;

-   prevederile Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local

nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 353/2007;

- prevederile art. 91 alin (1) lit.”f”  din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

                                            HOTĂRĂȘTE :

 

Art. I. - Se completează anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 144 din 11 decembrie 2008 privind aprobarea delegării gestiunii  serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate operatorilor de transport rutier desemnați știgători, urmare rezultatelor licitației electronice din data de 31.10.2008, după cum urmează:

 

1).- Anexa nr. 1 se completează cu poziția nr. 5 care va avea următorul cuprins:

,,S.C. A.G. CONSTRUCT XXI S.R.L. București, traseul nr. 27 Alexandria-Lăceni-Olteni în lungime de 29 km”.

 

2).- Anexa nr. 2 se completează cu poziția nr. 5 care va avea următorul cuprins:

,,S.C. A.G. CONSTRUCT XXI S.R.L. București, traseul nr. 27 Alexandria-Lăceni-Olteni, tarif cu TVA (lei/călătorxkm) - 0,18”.

 

Art. II. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

                  

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

                                                                          Contrasemnea

                                                                            Secretar al județului,

 

                                                                             jr. Silvia Oprescu

 

 

 

                                                                            

 

                                              

Alexandria,

Nr. 11 din 28 ianuarie 2009