CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

                                                   

H O T Ă R Â R E

privind: aprobarea participării Județului Teleorman  prin Consiliul Județean Teleorman la Programul de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință extraordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 10764 din 11 septembrie 2009 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad și raportul comun de specialitate nr. 10765 din 11 septembrie 2009 al Direcției Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională și al Direcției Economice, Buget-Finanțe;

- prevederile Ordinului Ministrului Mediului nr. 1090/2009 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

-  prevederile art. 91 alin. 1, lit. „b”și „e”, alin. 3 lit. „f”, alin. 5 lit. „a” pct. 9, alin. 6 lit. „c” din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E

 

Art.1. Se aprobă participarea Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman  la Programul de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate, în calitate de Coordonator.

Art.2. Suprafața de teren agricol degradat cu care județul Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman participă la Programul de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate este de 20 ha situate în extravilanul localității Mavrodin, identificată prin schița cadastrală prevăzută în anexa nr. 1.

Art.3.  Se aprobă înregistrarea, centralizarea și depunerea la Administrația Fondului pentru Mediu denumită în continuare Autoritatea, în cadrul sesiunii de depunere, a dosarului de finanțare.

Art.4. Se desemnează ca responsabil coordonator de proiect domnul Mugur Bățăuș care va colabora cu reprezentantul comunei Saelele și al Autorității, pentru toate aspectele tehnico-economice și financiare implicate în desfășurarea proiectului, pe întregul parcurs al derulării contractului pentru finanțare.

Art.5. Se aprobă asocierea Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman cu comuna Saelele și încheierea, prin reprezentantul legal al Consiliului Județean Teleorman – domnul Președinte Liviu Nicolae Dragnea, a acordului de asociere, prezentat în anexa nr. 2.

Art.6. Se aprobă încheierea contractului de finanțare cu Autoritatea prin reprezentantul legal al Consiliului Județean Teleorman prevăzut la art. 5.

Art.7. Consiliul Județean Teleorman va întocmi documentația de achiziție publică, organizarea și derularea procedurii de achiziție publică și realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizițiile publice.

Art.8. Se aprobă participarea Consiliului Județean Teleorman cu o contribuție financiară necesară realizării proiectului, în cuantum de 71.458 lei pentru suprafața de 20 ha, aparținând Consiliului Județean Teleorman, sumă ce va fi prevăzută în bugetul propriu pe anul 2010.

Art. 9. Anexele nr.1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10. Domnul vicepreședinte Eugen Ovidiu Vlad prin Direcția Economică, buget-finanțe și Direcția Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională, va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.11. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                 Secretar al județului

 

                                                                                                 Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 110 din 14 septembrie 2009

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

                                                                                                 

                                                                                                 ANEXA nr.2

                                                                               la hotărârea nr 110

                                                                              din 14 septembrie 2009 

 

                                                                                     

CONSILIUL JUDEȚEAN                                               CONSILIUL LOCAL                         

       TELEORMAN                                                                   SAELELE

Nr.____ din ______________ 2009                                Nr. _____ din ___________ 2009

 

 

ACORD DE ASOCIERE

 

       În vederea  desfășurării unor activități de interes comun potrivit prevederilor art. 36 alin.7 lit „c” coroborat cu art. 91 alin.6 lit „c” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată,

au agreat următoarele:

 

Art.1 – Părțile:

 

1.1 Județul Teleorman, persoană juridică de drept public, identificată prin codul de înregistrare fiscală nr. 4652686, cont Trezoreria Alexandria nr. RO50TREZ60624510220XXXXX, prin Consiliul Județean Teleorman, cu sediul în Alexandria, strada Dunării, nr.178, jud. Teleorman, tel. 0247/311201, fax 0247/314415, numit în continuare Asociatul nr.1 – Coordonator, reprezentat prin președinte, Liviu Nicolae Dragnea,

1.2. Comuna Saelele , persoană juridică de drept public, identificată prin codul de înregistrare fiscală nr.16388210, cont Trezoreria Turnu Magurele nr.RO78TREZ60724510220XXXXX, prin Consiliul Local Saelele , cu sediul în comuna Saelele , jud.Teleorman, numit în continuare Asociatul nr.2 -  Solicitant, reprezentat prin primar  Carjan Gabriel.

 

Art. 2 – Scopul asocierii

2.1 Asocierea are drept scop asigurarea îmbunătățirii calității mediului prin extinderea suprafeței împădurite la nivel județean, ameliorarea progresivă a capacității de producție a terenurilor agricole degradate, menținerea biodiversității și dezvoltarea continuă a funcțiilor ecologice și sociale ale pădurilor, în cadrul "Programul de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate."

 

2.2. Cota de participare a asociaților la cofinanțarea cheltuielilor este următoarea:

-          Consiliul Județean Teleorman – 8 % (71.458 lei) pentru suprafața de 20 ha teren agricol degradat;

-    Consiliul Local Saelele           – 4 %.(130.670lei) pentru suprafața de  73 ha teren agricol degradat;

 

 

 

2.3. Terenul agricol degradat care urmează să fie împădurit prin "Programul de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate la nivelul comunei Saelele", este în suprafață de 93 ha amplasat astfel:

- 73 ha teren degradat situat în comuna Saelele, conform schiței anexate:

- 20 ha teren degradat situat în extravilanul localitații Mavrodin, propietate privată a județului Teleorman, conform schiței cadastrale anexate.

 

Art.3  - Intrarea în vigoare și durata proiectului

3.1. Asocierea intră în vigoare la data semnării prezentului acord de către asociați, fiind valabilă pe o durată 5 ani, cu posibilitatea de prelungire.

3.2. Pe toată durata prezentului acord, părțile nu au dreptul să se retragă.

 

Art.4 – Obiectivele de protecție a mediului, urmărite prin asociere:

    a) îmbunătățirea calității aerului prin reținerea carbonului;

    b) refacerea și îmbunătățirea calității solului;

    c) refacerea echilibrului hidrologic;

    d) asigurarea permanenței și stabilității biodiversității;

    e) combaterea schimbărilor climatice prin diminuarea efectelor secetei și limitarea deșertificării;

    f) protecția solului, diminuarea intensității proceselor de degradare a terenurilor și ameliorarea progresivă a capacității de producție a acestora sub efectul direct al culturilor forestiere;

    g) asigurarea standardelor de sănătate a populației și protecția colectivităților umane împotriva factorilor dăunători, naturali și antropici;

    h) îmbunătățirea aspectului peisagistic.

 

Art.5. Reprezentanți :

5.1. Coordonatorul – județul Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman îl desemnează pe Liviu Nicolae Dragnea să semneze acordul de asociere.

5.2. Beneficiarul - Comuna Saelele, prin Consiliul Local al comunei Saelele, îl desemnează pe Carjan Gabriel  să semneze acordul de asociere.

5.3. Beneficiarul - Comuna Saelele, prin Consiliul Local al comunei Saelele, desemnează județul Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman să exercite atribuțiile de coordonator al asocierii, calitate în care va depune inclusiv dosarul de finanțare, în cadrul sesiunii de depunere organizate de Administrația Fondului pentru Mediu.

5.4. În exercitarea atribuțiilor de coordonator al asocierii, județul Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman:

a) adoptă hotărârea privind participarea la Program, prin care și-a exprimat consimțământul cu privire la încheierea acordului de asociere cu solicitantul  aflat pe raza sa de administrare teritorială în cazul aprobării finanțării proiectelor acestora, contractarea finanțării cu Autoritatea, întocmirea documentației de achiziție publică, organizarea și derularea procedurii de achiziție publică și realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizițiile publice;

b) desemnează un reprezentant numit responsabil coordonator de proiecte, care va colabora cu reprezentanții solicitantului și ai Autorității pentru toate aspectele tehnico-economice și financiare implicate în desfășurarea proiectului, pe întregul parcurs al derulării contractului pentru finanțare.

 

Art. 6. – Obligațiile  părților

6.1. Județul Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, coordonator  al asocierii  se obligă:

a) să contribuie proporțional cu cota parte la finanțarea cheltuielilor, conform procentului stabilit;

b) să evalueze și să stabilească necesitățile și oportunității măsurilor de împădurire la nivel județean, precum și fundamentarea acestor măsuri în funcție de condițiile pedolitologice și climatice caracteristice zonei;

c) să înregistreze și să centralizeze dosarul de finanțare primit din partea beneficiarului/ solicitantului și depunerea acestuia împreună cu dosarul de coordonare la sediul Autorității, în cadrul sesiunii de depunere;

d) să informeze beneficiarul cu privire la aprobarea sau respingerea finanțării;

f) să încheie, în termenul prevăzut în cuprinsul  ghidului de finanțare, a contractului pentru finanțare nerambursabilă cu Autoritatea;

g) să întocmească documentația de achiziție publică, organizarea și derularea procedurii de achiziție publică și realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizițiile publice;

h) să colaboreze permanent cu Autoritatea și titularii proiectelor, să monitorizeze implementarea, să raporteze anual stadiului de execuție, precum  finalizarea investițiilor.

 

 

6.2. Beneficiarul – se obligă:

a) să contribuie proporțional cu cota parte la finanțarea cheltuielilor, conform procentului stabilit;

b) să colaboreze cu coordonatorul în vederea asigurării mentenanței și bunei gestionări a investiției;

c) să depună la registratura coordonatorului un singur dosar de finanțare, pentru un singur proiect, în cadrul sesiunii de depunere și în termenul anunțat de coordonator/Autoritate;

d) să dețină în proprietate publică sau privată ori în administrare, după caz, terenul agricol degradat constituit în perimetru de ameliorare, pe întreaga durată a implementării proiectului; terenul este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu în curs de soluționare la instanțele judecătorești, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică și nu este adus ca aport la capitalul social al vreunei societăți comerciale;

e) să adopte prin autoritatea deliberativă hotărârea privind participarea la Program și, după caz, hotărârea de încheiere a acordului de asociere în vederea contractării finanțării și realizării proiectului prin coordonator;

f) să nu întrerupă implementarea proiectului și să acționeze în vederea atragerii finanțării din alte surse legal constituite, pentru continuarea și finalizarea acestuia, în situația în care finanțarea cheltuielilor eligibile din Fondul pentru mediu este împiedicată în mod obiectiv, ca urmare a apariției unor împrejurări de fapt și/sau de drept, imprevizibile la momentul încheierii contractului dintre Autoritate și coordonator;

g) să dețină toate acordurile, avizele, autorizațiile și aprobările impuse de legislația în vigoare pentru lucrările aferente proiectului propus sau este în curs de obținere a acestora, având obligația ca, în cazul aprobării finanțării proiectului, să le prezinte Autorității până cel mai târziu la data perfectării contractului pentru finanțare dintre Autoritate și coordonator;

h) să aibă îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local;

i) să nu fie înregistrat cu fapte sancționate de legislația financiară, vamală, precum și cu fapte care privesc disciplina financiară;

j) să nu fie implicat în proceduri civile, penale, administrative sau de altă natură, care pot afecta realizarea proiectului, nu a încălcat dispozițiile legale privind protecția mediului și regimul silvic, nu finanțează activități cu efect negativ asupra mediului;

k) proiectul propus nu face obiectul unui alt program de finanțare;

l) are desemnat un responsabil de proiect;

 Art.7 Dispoziții finale

7.1. Orice modificare a clauzelor prezentului acord se face prin acordul scris al părților contractante, prin act adițional.

7.2. Părțile vor fi deplin responsabile de achitarea contribuțiilor lor la termen, conform obligațiilor asumate.

7.3. Soluționarea neînțelegerilor ce se ivesc în derularea acordului se realizează prin conciliere directă între reprezentanții părților contractante, iar în caz contrar, de către instanțele judecătorești competente.

7.4. Forță majoră, astfel cum este definită de lege, apără părțile de răspundere.

7.5. Toate comunicările referitoare la proiect se vor face în scris. Se vor utiliza transmisii prin fax sau e-mail, poștă sau curier.

 

 

 

       COORDONATOR,

       Județul Teleorman

Consiliului Județean Teleorman                          

            Președinte

                                                                                             Semnătură

  Liviu Nicolae Dragnea                                          ____________________

 

         SOLICITANT,

       Comuna Saelele

  Consiliul Local  Saelele                                                                              

               Primar 

                                                                                               Semnătură

           Carjan Gabriel                                                ____________________