CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 

HOTĂRÂRE

                  

privind :  rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2009

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- raportul nr.10982 din 21 septembrie 2009 al președintelui Consiliului Județean Teleorman ;

- raportul comun de specialitate nr.10983 din 21 septembrie 2009 al Direcției economice, buget-finante și Direcției menagementul proiectelor cu finanțare internațională privind necesitatea rectificarii bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2009 ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean ;

- prevederile art. 19 alin. (2) și ale art.36 alin.(1) și (2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

- prevederile art. 91 alin. (1) litera ,,b” și alin. (3) litera ,,a” din Legea nr. 215/2001, republicată, modificată și completată;

            În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,  modificată și completată;

 

HOTĂRĂȘTE

 

            Art.1. - Se majorează fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliului județean, conform anexei nr.1a).

 

            Art.2. - Se aprobă rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2009, prin utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția consiliului județean, conform anexei nr.1 b).

 

            Art.3. - Se modifică ,,Lista obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală din bugetul propriu al județului în anul 2009 - Secțiunea de dezvoltare”, conform anexei nr.2.

 

Art.4. - Anexele nr.1a), 1 b) și 2  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.5. - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe, va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.6. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ  instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

PREȘEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

                                                                                                   

 

CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                  Secretar al  județului,

                                                                                                   jr. Silvia Oprescu

 

 

 

                                                                                                

 

jude]ului,

Alexandria,                                                                                       jr. Rodica Vrabie

Nr.111 din  30 septembrie 2009