CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

 

  privind: modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Pază a județului Teleorman

 

 

            Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

            Având în vedere:

-       expunerea de motive nr. 11181 din 24 septembrie 2009 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr. 11180 din 24 septembrie 2009 al Direcției economice, buget-finanțe privind necesitatea modificării organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Pază a județului Teleorman, pentru anul 2009;

-       adresa nr. 2060 din 08 septembrie 2009 a Direcției Generale de Pază a județului Teleorman;

-       raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

-       prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c),  art. 104 alin. (1) lit. a) și alin.(2) lit. a) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

         În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. – Se modifică organigrama și statul de funcții ale Direcției Generale de Pază a județului Teleorman, pentru anul 2009, conform anexelor nr. 1 și nr. 2.

 

Art.2. – Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art.3. – Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget – finanțe, asigură punerea în aplicare a  prevederilor prezentei hotărâri.

 

            Art.4. – Secretarul  județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

PREȘEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

                                                                     

                                                                              CONTRASEAMNEAZĂ

                                                                              Secretar al județului,

 

                                                                              Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr.114 din 30 septembrie 2009