CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE

                  

privind: :  rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2009

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- raportul nr.12162 din 21 octombrie 2009 al președintelui Consiliului Județean Teleorman ;

- raportul comun de specialitate nr.12163 din 21 octombrie  2009 al Direcției economice, buget-finante, Direcției menagementul proiectelor cu finanțare internațională și al Direcției dezvoltare locală privind necesitatea rectificarii bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2009 ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean ;

- prevederile art. 19 alin. (2), art.36 alin.(1) și (2) și ale art.49 alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

- prevederile art. 91 alin. (1) litera ,,b” și alin. (3) litera ,,a” din Legea nr. 215/2001, republicată, modificată și completată;

          În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,  modificată și completată;

 

HOTĂRĂȘTE

 

           Art.1. - Se aprobă majorarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția consiliului județean, conform anexei nr.1a).

 

           Art.2. - Se aprobă utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția consiliului județean și rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2009, conform anexei nr.1 b).

 

           Art.3. - Se modifică ,,Lista obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală din bugetul propriu al județului în anul 2009 - Secțiunea de dezvoltare”, conform anexei nr.2.         

           Art.4. - Anexele nr.1a), 1 b) și 2  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

           Art.5. - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe, va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

            Art.6. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ  instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege. 

 

 

PREȘEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar al  județului,

 jr. Silvia Oprescu

 

 

 

                                                                                                

Alexandria,                                                                                       jr. Rodica Vrabie

Nr.119 din  27 octombrie 2009