CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN 

 

H O T Ă R Â R E

 

pentru : modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 89 din 30 septembrie   2006

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art.94, alin. (1), din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

Având în vedere :

 

             - expunerea de motive nr. 12273 din 23 octombrie 2009, a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman,  Eugen Ovidiu Vlad și raportul de specialitate nr. 12272 din  23  octombrie 2009 al Direcției educație, sănătate, cultură, sport, ONG, comunicare și relații publice, privind necesitatea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 89 din 30 septembrie 2006 privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în cadrul consiliilor consultative ale  spitalelor publice aflate în administrare;

- rapoartele de avizare ale Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor  și Comisiei de studii și prognoze economico – sociale, buget – finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

- prevederile art. 186 alin. (2) lit.c) din Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 45 alin.(5), coroborate cu cele ale art.98 art. 91 alin. 1 lit. f) și ale alin. 5 lit.a) pct. 3 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul dispozițiilor art. 97  din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

 

Art. I. Anexa  la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 89 din 30 septembrie  2006 privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman, în cadrul consiliilor consultative se modifică și se completează, după cum urmează:

 

 

 

A. La Spitalul Județean de Urgență Alexandria, domnul Tunaru Florin se înlocuiește cu doamna Ciotângă Viorica – specialist în finanțe publice locale.

 

B. La Spitalul de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede, doamna Cristache Rodica se înlocuiește cu doamna Stănescu Mirela – specialist în finanțe publice locale

 

C. La Spitalul de Psihiatrie Cronici Balaci, doamna Ghera Niculina se înlocuiește cu doamna Iordan Nina Dorica – specialist în finanțe publice locale.

 

D. La Spitalul de Psihiatrie Poroschia, doamna Popescu Florina se înlocuiește cu doamna Bojă Mariana – specialist în finanțe publice locale

 

E. La Centrul de Sănătate Deparați domnul Davidenco Gabriel se înlocuiește cu doamna Borțun Valy Luminița – arhitect șef. al județului.

 

Art. II.  Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ  instituțiilor și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 120 din 27 octombrie 2009