CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN 

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

 privind: includerea în domeniul privat al județului Teleorman a unor bunuri aferente obiectivului de investiții „ Punct control și trecere a frontierei cu bacul la Turnu Măgurele (România)  -Nikopol (Bulgaria)”

 

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr.12251 din 23 octombrie 2009 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman,  Ilie Bălan și raportul comun de specialitate nr.12250 din 23 octombrie 2009 al Direcției Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională și Direcției Economică, Buget-Finanțe, privind necesitatea includerii în domeniul privat al județului Teleorman a unor bunuri aferente obiectivului de investiții „ Punct control și trecere a frontierei cu bacul la Turnu Măgurele (România)  -Nikopol (Bulgaria)”  ;

- raportul de avizare al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectării drepturilor și libertăților cetățenilor;

- procesul verbal nr.5513/13.05.2009 de recepție finală a obiectivului „ Punct control și trecere a frontierei cu bacul la Turnu Măgurele (România)  -Nikopol (Bulgaria)”;

          -  prevederile art.91 alin (1) lit (c), ale art. 45 alin (3) coroborate cu cele ale art.98, ale art 119 și ale art 121 alin (1) și (2) din Legea nr. 215/2001, republicată cu  modificările  și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 Art. 1. Se aprobă includerea în domeniul privat al județului Teleorman a unor bunuri aferente obiectivului de investiții „ Punct control și trecere a frontierei cu bacul la Turnu Măgurele (România)  -Nikopol (Bulgaria)” prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

              Art. 2. Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman,  Ilie Bălan, prin Direcțiile Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională și Economică, Buget-Finanțe va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

               Art. 3.  Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și  instituțiilor  interesate, în termenul prevăzut de lege.

   

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

Liviu Nicolae DRAGNEA

 

 

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar al județului

 Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

                                                                                                                                     

Alexandria

Nr. 121 din 27 octombrie 2009