CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN 

 

 

 HOTĂRÂRE

 

 privind: însușirea Protocolului de înțelegere privind trecerea călătorilor și a mijloacelor de transport pe linia de navigație fluvială ro-ro Nikopol – Turnu Măgurele și a Protocolului pentru transportul de vehicule și de pasageri cu nave între punctele de frontieră pe sectorul româno-bulgar al Dunării

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr.12069 din 19.10.2009 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman,  Ilie Bălan și raportul de specialitate nr.12068                                     din 19.10.2009 al Direcției managementul proiectelor cu finanțare internațională, privind însușirea Protocolului de înțelegere privind trecerea călătorilor și a mijloacelor de transport pe linia de navigație fluvială ro-ro Nikopol – Turnu Măgurele și a Protocolului pentru transportul de vehicule și de pasageri cu nave între punctele de frontieră pe sectorul româno-bulgar al Dunării;

- rapoartele de avizare ale Comisiei  de studii și prognoze economico- sociale, buget-finanțe pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret precum și pentru protecție socială și ale Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectării drepturilor și libertăților cetățenilor;

- prevederile HGR nr.158/1994 privind deschiderea Punctului de control trecere frontieră Turnu Măgurele (România)-Nikopol(Bulgaria) și a Unității vamale Turnu Măgurele;

- prevederile HGR nr.245/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.G. nr.42/1997 privind transportul naval;

          - prevederile HGR nr.25/2000 pentru aprobarea înțelegerii dintre Ministerul Transporturilor din România și Ministerul Transporturilor din Republica Bulgaria privind transportul de vehicule și de pasageri cu nave între punctele de frontieră pe sectorul româno-bulgar al Dunării, semnată la București la 10 noiembrie 1998;

          - prevederile HGR nr.665/2008 pentru stabilirea nominală și pe porțiuni a căilor navigabile interioare ale României;

 

- prevederile art. 91, alin. (1), litera „b” și alin. (3) litera „d” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu  modificările  și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

Art. 1. Se însușește  Protocolul de înțelegere privind trecerea călătorilor și a mijloacelor de transport pe linia de navigație fluvială ro-ro Nikopol – Turnu Măgurele, prevăzut în anexa nr. 1.

        

Art. 2. Se însușește Protocolul pentru transportul de vehicule și de pasageri cu nave între punctele de frontieră pe sectorul româno-bulgar al Dunării prevăzut în anexa nr. 2 .

 

Art. 3.  Anexele nr.1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 4.  Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și  instituțiilor  interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,  

Liviu Nicolae DRAGNEA

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ,

 Secretar al județului

 Jr. Silvia Oprescu

                                                                                                 

                                                                                                                                     

 

Alexandria

Nr. 122 din 27 octombrie 2009