CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN 

 

 


HOTĂRÂRE

 

privind: aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între județul Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, Asociația Mai Mult Verde și  S.C. Realitatea Media S.A.  pentru realizarea  în comun a campaniei de împăduriri „România prinde  rădăcini”, etapa toamnă 2009    

                        

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 12360 din 26 octombrie 2009  a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad și raportul comun de specialitate nr. 12361 din 26 octombrie 2009 al Direcției Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională și al Direcției Economice, Buget-Finanțe privind necesitatea aprobării încheierii Acordului de parteneriat între județul Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman,  Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, Asociația Mai Mult Verde și  S.C. Realitatea Media S.A., în vederea realizării în comun a campaniei de împăduriri „România prinde rădăcini”, etapa toamnă 2009;

  -rapoartele de avizare ale Comisiei pentru administrarea publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și  Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și protecția socială;

- prevederile art. 35 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

-prevederile art. 91, alin. (1) lit „e, alin. (6) lit. „a” și art. 98 coroborat cu art. 45 alin.(2) lit. ”f” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

În temeiul  art. 97 și art. 115 alin.(1) lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. - Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat între județul Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, Regia Națională a Pădurilor  – Romsilva, Asociația Mai Mult Verde și  S.C. Realitatea Media S.A. în vederea realizării în comun a campaniei de împăduriri „România prinde rădăcini”, etapa toamnă 2009, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

 

Art. 2. -  Se aprobă contribuția Consiliului Județean Teleorman la realizarea în comun a campaniei de împădurire „România prinde rădăcini” în suma de 50.000 lei.

 

Art. 3. -Se împuternicește domnul Liviu Nicolae Dragnea, Președintele Consiliului Județean Teleorman, să semneze Acordul de parteneriat, aprobat prin  art.1 din prezenta hotărâre.

 

Art. 4.  –  Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor  interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae DRAGNEA

 

 

Contrasemnează,

Secretar al județului

Jr.Silvia OPRESCU

                                          

 

 

 

  

 

Alexandria

Nr. 124 din 27 octombrie 2009