CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN 

 

 

 HOTĂRÂRE

 

privind : aprobarea  parteneriatului   județului Teleorman prin Consiliul  Județean   Teleorman cu Districtul Pleven în cadrul proiectului „Punte electronică de cooperare” finanțat prin Programul de cooperare transfrontalieră România- Bulgaria 2007-2013

 

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședința ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 12379  din 27 octombrie 2009  a  vicepreședintelui Consiliului Judetean, Ilie Bălan și raportul de specialitate nr. 12380 din 27 octombrie 2009 al Direcțiilor Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională și Economică, buget – finanțe,  privind necesitatea aprobării parteneriatului  județului Teleorman prin Consiliul  Județean Teleorman cu Districtul Pleven în cadrul proiectului „Punte electronică de cooperare” finanțat prin Programul de cooperare transfrontalieră România- Bulgaria 2007-2013

- rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

- adresa nr. 0400-105 (158) din 13.10. 2009, a Guvernatorului Regiunii Pleven;

      -  prevederile art.35 alin.(1)  din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

       - prevederile art. 91 alin.(1) lit.e) și  alin. (6) lit. c) din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE :

 

              Art. 1  Se aprobă  parteneriatul   județului  Teleorman prin Consiliul  Județean  Teleorman cu Districtul administrativ Pleven în cadrul proiectului „Punte electronică de cooperare” finanțat prin Programul de cooperare transfrontalieră România- Bulgaria 2007-2013.

                  

Art. 2. Se aprobă cofinanțarea Proiectului „Punte electronică de cooperare” finanțat prin Programul de cooperare transfrontalieră România- Bulgaria 2007-2013.

 

Art. 3. Se aprobă contribuția financiară a Consiliului Județean Teleorman în cuantum de 2, 54% din valoarea totală a proiectului, în sumă de 6.012 euro, din bugetul propriu al județului Teleorman pe anul 2010.

 

              Art. 4  Se împuternicește  Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan, să semneze în numele județului Teleorman declarația  de parteneriat, declarația de eligibilitate și declarația de angajament iar, prin  direcțiile Managementul proiectelor cu finanțare internațională și Economică buget – finanțe va asigura punerea în aplicare a prezentei hotărâri.

 

                Art. 6 Secretarul județului Teleorman, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor  interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

PREȘEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 CONTRASEMNEAZĂ

Secretar al judetului

Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

Alexandria  

Nr.125 din 27 octombrie 2009