ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 


H O T Ă R Â R E

 

pentru: modificarea și completarea hotărârii Consiliului Județean    Teleorman nr. 86  din 29 iulie 2005.

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art.94, alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

          Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 885 din 22 ianuarie 2009 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Ilie Balan și raportul de specialitate nr.886 din

22 ianuarie 2009,  al  Direcției Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională;

- rapoartele de avizare ale  Comisiilor pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, precum și pentru studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe,  pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret precum și protecție socială;

- prevederile Memorandumului de Finanțare pentru măsura ISPA 2002/RO/16/P/PE/024 „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Teleorman”;

          - prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

- prevederile art.91 alin.(1) lit.”b” și alin.(3), lit.”f” din din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările  și completările ulterioare.

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările  și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE

 

          Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.86 din 29 iulie 2005, privind aprobarea valorii totale a aplicației ISPA 2002/RO/16/P/PE/024 ,,Sistem integrat de management al deșeurilor in județul Teleorman’’ și a Contractului de Asistență Tehnică din cadrul aplicației, se modifică și se completează, după cum urmează :

         

            Art.1  Se modifică și va avea următorul cuprins:

 

„Art.1. „Se actualizează indicatorii tehnico-economici ai aplicației ISPA 2002/RO/16/P/PE/024 ,,Sistem integrat de management al deșeurilor in județul Teleorman’’, astfel:

 

a) valoarea totala a investitiei                                               21.726.930,67 Euro

          din care:

              - eligibila                                                                     21.406.000,00 Euro

              - neeligibila                                                                      320.930,67 Euro

 

 

b) cheltuieli eligibile total                                                      21.406.000,00 Euro

        din care  - Fonduri ISPA                                                  16.054.500,00 Euro

                      - Buget de Stat                                                     3.807.250,00 Euro

                      - Buget Local                                                       1.544.250,00 Euro

 

 

c) cheltuieli neeligibile total                                                        320.930,67  Euro

           din care Buget Local                                                          320.930,67   Euro

 

d) surse de finantare                                                               

                        - Fonduri ISPA                                                  16.054.500,00   Euro

                        - Buget de Stat                                                     3.807.250,00   Euro

                        - Buget Local                                                       1.865.180,00   Euro

 

 

e) Termenul de punere in functiune                                         - 31 iulie 2009”

 

            Art. II. După Art. 2  al hotărârii, se introduce art.2¹, cu următorul cuprins:

 

          „Art.2¹ Se modifică valoarea contribuției  financiare a Consiliului Judetean Teleorman la cofinantarea proiectului mentionat la art. 1, in cuantum de 1.865.180,67 Euro

      din care:

            - cheltuieli eligibile                                                       1.544.250,00  Euro

            - cheltuieli neeligibile                                                       320.930,67 Euro”

 

          Art.III.  Art.3, se modifică și va avea următorul cuprins:

 

“Art.3 Se desemnează vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Bălan Ilie să coordoneze implementarea măsurii ISPA 2002/RO/16/P/PE/024 ,,Sistem integrat de management al deșeurilor in județul Teleorman’’ și prin Direcția Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională, să asigure punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.”

         

          Art.IV.  Art.4, se modifică și va avea următorul cuprins:

 

          „Art.4. „Secretarul județului prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și persoanelor juridice interesate, în termenul prevăzut de lege.”

 

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZA,

Secretar al judetului

 

               Jr.Silvia Oprescu                 

 

 

 

Alexandria

Nr. 13 din 28  ianuarie 2009