CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                         

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind: încetarea raportului de muncă al d-lui Popa Marian – director general al Direcției Generale de Pază a Județului Teleorman 

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 

          Având în vedere:

-       expunerea de motive nr.14206 din 15 decembrie 2009 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr.14205 din 15 decembrie 2009 al Direcției economice, buget-finanțe privind necesitatea încetării raportului de muncă al domnului Popa Marian – director general al Direcției Generale de Pază a Județului Teleorman;

-       declarațiile pe propria răspundere înregistrate sub nr. 13974 din 09 decembrie 2009 ale d-lui Popa Marian din care rezultă câte pensii încasează și de la care sistem de pensii și faptul optează pentru încetarea activității, talonul de pensie din care rezultă cuantumul pensiei nete;

-       raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget- finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățmânt, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

-       prevederile art.17 alin.(1), alin.(2) lit.a), art.19 alin.(1), (3), (4) și art. 23 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;

-       prevederile Ordinului Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale nr.1730/2009 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru aplicarea prevederilor cap. IV "Măsuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare" din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;

-       prevederile art.55 lit.b) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;

-       prevederile art.91 alin. (1) lit.a), alin.(2) lit.e), art. 45 alin. (5) coroborat cu art.98 și art. 104 alin.(1) lit.b), alin.(3) lit.c) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează raportul de muncă al domnului Popa Marian – director general al Direcției Generale de Pază a Județului Teleorman.

 

Art.2. – Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3. – Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților, instituțiilor și persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 
CONTRASEMNEAZĂ
Secretar al județului,
jr. Silvia Oprescu

 

  

 

 

 

Alexandria,

Nr.131 din 21 decembrie 2009