CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN     


 

HOTĂRÂRE

 

 

pentru: modificarea și completarea art.4 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.148 din 11 decembrie 2008   

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 

Având în vedere:

-       expunerea de motive nr. 14208 din 15 decembrie 2009 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr. 14207 din 15 decembrie  2009 al Direcției economice, buget-finanțe;

-       raportul de avizare al comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

-       prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.148 din 11 decembrie 2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Teleorman;

-       prevederile art.9 alin.(4) din Metodologia privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 430/2008;

-       prevederile art. 15 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;

-       prevederile art. 91 alin. (1) litera  “d ” și alin. (5) litera „a” punctul 2  din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

HOTĂRĂȘTE

 

Art. I. – Art.4 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.148 din 11 decembrie 2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Teleorman se modifică și se completează după cum urmează:

Art.4 va avea următorul cuprins:

“Art.4 - În perioada 12 noiembrie 2009 - 31 decembrie 2010,  membrii comisiei de evaluare, cu excepția președintelui și a funcționarilor publici din aparatul de specialitate al direcției, au dreptul la o indemnizație lunară al cărei cuantum este de 1% din indemnizația Presedintelui Consiliului Județean. Indemnizația de sedință se acorda proporțional cu numărul de sedințe la care s-a participat în luna respectivă

 

Art. II. – Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget–finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. III. – Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 
CONTRASEMNEAZĂ
Secretar al județului,
 jr. Silvia Oprescu

 

 

 

Alexandria,

       Nr.132 din 21 decembrie 2009