CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN     

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

 

 

privind: numirea pe perioadă determinată a directorului general al Direcției Generale de Pază a Județului Teleorman – instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman.  

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

          Având în vedere:

-      expunerea de motive nr.14246 din 15 decembrie 2009 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr.14245 din 15 decembrie 2009 al Direcției economice, buget-finanțe privind necesitatea numirii pe perioadă determinată de 6 luni a directorului general al Direcției Generale de Pază a Județului Teleorman – instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman;

-      raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

-      Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.131 din 21 decembrie 2009 privind încetarea raportului de muncă al d-lui Popa Marian – director general al Direcției Generale de Pază a Județului Teleorman;

-      Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.24 din 30 ianuarie 2008 privind stabilirea salariului directorului general al Direcției Generale de Pază a județului Teleorman;

-      prevederile art. 10, art.12 alin.(2), art.80 alin.(1) și (2), art.81 lit.e), art.82 alin.(2), art.83 lit.b), art.154 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;

-      prevederile art.91 alin. (1) lit.a), alin.(2) lit.e), art. 45 alin. (5) coroborat cu art.98 și art. 104 alin.(1) lit.b), alin.(3) lit.c) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. – (1) Se numește pe perioadă determinată de 6 luni, în funcția de director general al Direcției Generale de Pază a Județului Teleorman – instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman, domnul Ivașcu Gheorghe, până la organizarea și ocuparea postului prin concurs sau examen, în condițiile legii.

           (2) Domnul Ivașcu Gheorghe va beneficia de un salariu de bază lunar de 2268 lei și o indemnizație de conducere de 55%.

 

Art.2. – Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3. – Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea
 
 
CONTRASEMNEAZĂ
Secretar al județului,
 jr. Silvia Oprescu

 

 

 

  

Alexandria,

Nr.133 din 21 decembrie 2009