CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN   

 

 

 

HOTĂRÂRE

                  

privind: :  rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2009

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- raportul nr.14186 din 14 decembrie 2009 al președintelui Consiliului Județean Teleorman ;

- raportul de specialitate nr.14187 din 14 decembrie  2009 al Direcției economice, buget-finante, privind necesitatea rectificarii bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2009 ;

- adresa nr.30146 din 14 decembrie 2009 a DGFP Teleorman ;

- adresa nr.25560/15.12.2009 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean ;

- prevederile art.19 alin. (2) și ale art.49 alin.(4) și (6) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

- prevederile art. 91 alin. (3) litera ,,a” din Legea nr. 215/2001, republicată, modificată și completată;

          În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,  modificată și completată;

 

HOTĂRĂȘTE

 

 

                 Art.1.  - Se aprobă rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2009, conform anexei nr.1.

 

                Art.2.  - Se modifică ,,Lista obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală din bugetul propriu al județului în anul 2009 - Secțiunea de dezvoltare”, conform anexei nr.2.

  

Art.3.    - Anexele nr.1 și 2  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.4. - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.5.    - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ  instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

PREȘEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar al  județului,

 jr. Silvia Oprescu

 

 

 

                                                                                                

 

jude]ului,

Alexandria,                                                                                       jr. Rodica Vrabie

Nr. 135 din  21 decembrie 2009