CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  


 HOTĂRÂRE

 

         pentru : modificarea anexei  nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean  Teleorman nr.22 din 18 martie 2009.

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor  art.94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările  ulterioare,

Având în vedere :

                   - expunerea de motive nr.14190 din 14 decembrie 2009 a  vicepreședintelui Consiliului          Județean Teleorman  Vlad Ovidiu Eugen și raportul de specialitate nr.14191 din 14 decembrie 2009 al Direcției economice, buget-finante privind necesitatea modificării anexei nr.2 la H.C.J. nr.22 din 18 martie 2009 ;

- adresa nr.30146 din 14 decembrie 2009 a DGFP Teleorman ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de

activitate ale Consiliului județean ;       

          - prevederile art.32 alin.(1), 33 alin.(3) litera ,,b”, alin.(4) literele ,,f și g” și alin.(5) din Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

     - prevederile art.91 alin.(1) litera „f” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

         În temeiul prevederilor art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

 

         Art.I. – Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.22 din 18 martie 2009 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20 % din cota de 22 % din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum  și a celor reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pentru anul  2009, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

         Art.II.  - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget- finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

               

         Art.III. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

PREȘEDINTE,

 Liviu Nicolae Dragnea

 

Contrasemnează,

Secretar al județului,

Jr. Silvia Oprescu

            

                                                                                                                     Jr. Rodica

 

 

 

 

 

Vrabie

 

Alexandria,

Nr.136 din 21 decembrie  2009