CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN     

 

 


HOTĂRÂRE

 

  privind: aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil din domeniul privat al județului Teleorman

 

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificatările și completările ulterioare,

         Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 14151 din 14 decembrie 2009, a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman Eugen Ovidiu Vlad și raportul comun de specialitate nr. 14152 din 14 decembrie 2009 al Direcției Dezvoltare Locală și Direcției Economice, Buget- Finanțe;

- adresa Spitalului Municipal ,,Caritas” Roșiorii de Vede nr. 2890 din 14 septembrie 2009;

- acordul  Ministerului Sănătății nr. 45577/03.12.2009;

- rapoartele de avizare ale Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret precum și pentru protecție socială;

- prevederile art. 45  coroborat cu art. 98, art. 91 alin. (1) lit c) și alin. (4) lit. b), alin. 3 și art. 123 alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art. 1. – Se aprobă vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a construcției P+1 în suprafață construită de 461,65 m.p. cu terenul aferent în suprafață totală de 1.411,53 mp, situată în municipiul Roșiorii de Vede, strada Izbiceanu, nr. 7,  aflată în domeniul privat al județului Teleorman.

 

Art. 2. - Se aprobă evaluarea imobilului prevăzut la art. 1, de către un evaluator autorizat, conform prevederilor legale.

 

Art. 3. -Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad, prin Direcția Dezvoltare Locală, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 4. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor  interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

Contrasemnează

Secretar al județului,

jr. Silvia Oprescu

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                      

                                                                                                                            

 

 

 

 

      Alexandria,

      Nr. 138 din 21 decembrie 2009