CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN     

 

 


HOTĂRÂRE

 

 

privind: atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu din ,,Palatul administrativ”  aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

          Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 14157 din 14 decembrie 2009 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad, și raportul de specialitate nr. 14158 din 14 decembrie 2009 al Direcției Dezvoltare Locală;

- adresa nr. 377/4.11.2009 a Asociației EuroTeleorman;

- raportul de avizare al comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- prevederile art. 12 alin. (1), (2) și (3) și art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

   - prevederile art. 45, alin. (3) și art. 124  din Legea nr. 215/2001, republicată, cu  modificările  și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art. 1. Se atribuie în folosință gratuită pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii, Asociației EuroTeleorman, spațiul -camera 61-, în suprafață de  52,78 m.p., situat în ,,Palatul administrativ”, municipiul Alexandria, strada Dunării, nr. 178,  aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman.

 

Art. 2. Consiliul Județean Teleorman va încheia, în termen de 15 de zile, contract de comodat, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 3. Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad, prin Direcția Dezvoltare Locală și Serviciul juridic și contencios, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 4. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

          

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

Contrasemnează

 Secretar al județului,

Jr. Silvia Oprescu

 

                                                  

 

 

 

Alexandria

Nr. 141 din 21 decembrie 2009