CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN     

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

privind :  participarea în nume propriu a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, pentru perimetrul de ameliorare din proprietatea privată a județului Teleorman, situat în comuna Mavrodin, la Programul de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate

 

 

         Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință  ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

         Având în vedere :

- expunerea de motive nr.14173 din 14 decembrie 2009 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman Ilie Bălan și raportul comun de specialitate nr.14174 din 14 decembrie  2009 al Direcților Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională și  Economică, Buget-Finanțe;

-  centralizatorul proiectelor aprobate pentru finanțare în ședința Comitetului de Avizare din 25.11.2009, desfășurat în cadrul Administrației Fondului pentru Mediu;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean;

- prevederile art.15 și ale anexei nr. 7 la Ordinul Ministrului Mediului nr. 1090/2009 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate;

         - prevederile hotarâri nr.118 / 30.09.2009 participarea Județului Teleorman prin Consiliul Județean  Teleorman la „Programul de îmbunătățire a calității  mediului   prin împădurirea terenurilor agricole „degradate” în calitate de solicitant.;

- prevederile art. 45 alin.(1) lit.”d”, coroborate cu prevederile art.98, prevederile art. 91 alin. 1, lit. „b” , alin. 3 lit. „d”, alin. 5 lit.”a” pct.9, din Legea  nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E

 

              Art.1. - Se aprobă participarea în nume propriu a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, reprezentat  legal de președinte Liviu Nicolae Dragnea,  pentru perimetrul de ameliorare din proprietatea privată a județului, situat în comuna Mavrodin, al cărui proiect a fost aprobat de Administrația Fondului de Mediu în vederea finanțării, în ședința Comitetului de Avizare din 25.11.2009, în cadrul „Programului de îmbunătățire a calității  mediului  prin împădurirea terenurilor agricole  degradate”.

 

Art.2. - Vicepreședintele Consiliului județean, Ilie Bălan, prin Direcțiile Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională și Economică Buget – Finanțe, asigură punerea în aplicare a prezentei hotărâri.

 

Art.3. -  Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E ,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar al județului

Jr.Oprescu Silvia

 

                         

 

 

Alexandria

Nr.143 din 21 decembrie 2009