ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

 


HOTĂRÂRE

 

privind: aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean  Teleorman și Inspectoratul de Poliție al Județului Teleorman în domeniul siguranței rutiere pe drumurile județene.

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 2007 din 17 februarie 2009 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman,  Eugen Ovidiu Vlad și raportul de specialitate nr. 2008 din 17 februarie 2009 al Direcției Dezvoltare Locală;

- adresa nr. 8585 din 12 februarie 2009 a Inspectoratului de Poliție al Județului Teleorman;

- raportul de avizare al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

- prevederile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007;

- prevederile Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local

nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 353/2007;

- prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 91, alin. (1), litera f),  din Legea nr. 215/2001, republicată cu  modificările  și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

    Art.1. - Se aprobă Protocolul de colaborare între Consiliul Județean Teleorman și Inspectoratul de Poliție al Județului Teleorman în domeniul siguranței rutiere pe drumurile județene, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad,  prin Direcția Dezvoltare Locală, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 3. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate,  în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

                                                      

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

Secretar al județului 

 Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 16 din  25 februarie  2009