ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 


HOTĂRÂRE

 

  pentru: modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 93  din 27 august 2008 privind aprobarea listei spațiilor medicale și a terenurilor aferente, aflate în proprietatea privată a județului  și în administrarea Consiliului Județean Teleorman ce urmeză să fie vândute.

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr.2005 din 17 februarie  2009 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman,  Eugen Ovidiu Vlad și raportul  de specialitate nr. 2006 din 19 februarie 2009  al Direcției Dezvoltare Locală;

- adresa nr. 20 din 23 ianuarie 2009, a Spitalului de Psihiatrie Poroschia;

- raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- prevederile art. 4, alin.(1) din Ordonanța de urgență nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical;

- prevederile art. 91, alin. (1), literele c) și f) și alin. (4), litera b)  din Legea nr. 215/2001, republicată cu  modificările  și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată și completată,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.I. - Se modifică anexa la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 93  din 27 august 2008 privind aprobarea listei spațiilor medicale și a  terenurilor aferente, aflate în proprietatea privată a județului  și în  administrarea Consiliului Județean Teleorman ce urmează să fie vândute, la poziția nr. 4 ,,Spital de Psihiatrie Poroschia Dispensar Poroschia Comuna Poroschia”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.        

                       

Art. II.  Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate,  în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea   

 

 

 

           

         CONTRASEMNEAZĂ          

Secretar al județului,

jr. Silvia Oprescu

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 21 din  25 februarie  2009