ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 


H O T Ă R Â R E

 

privind :  repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate  județului Teleorman prin Legea bugetului de  stat pe anul 2009 pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene.

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor

art.94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- expunerea de motive nr.2752 din 09 martie 2009 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Vlad Ovidiu Eugen și raportul de specialitate nr.2753 din 09 martie 2009  al Direcției economice, buget-finante și al Direcției dezvoltare locală privind necesitatea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate județului Teleorman prin Legea bugetului de stat pe anul 2009 pentru finanțarea  cheltuielilor privind drumurile județene ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului județean ;

- prevederile art.4 litera ,,c” și ale punctului 36 din anexa 6 la Legea nr.18 din 26 februarie 2009 privind bugetul de stat pe anul 2009 ;

- prevederile art.91 alin.(1) litera ,,f”  din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

          În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ș T E  :

               Art.1. - Se aprobă repartizarea sumei de 9.668 mii lei din taxa pe valoarea adăugată alocata județului Teleorman prin Legea bugetului de stat pe anul 2009, pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene.

 

               Art.2.  - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget- finanțe, va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri. 

         Art.3.x-xSecretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate,  în termenul prevăzut de lege.

 

 

PREȘEDINTE,

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

 Contrasemnează,

Secretar al județului,

Jr. Silvia Oprescu

 

 

                                                                      

 

                             

Alexandria,

Nr.23  din 18  martie 2009