ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 


  

   H O T Ă R Â R E

 

privind : aprobarea utilizării în anul 2009 a fondului de rulment pentru finanțarea unor investiții din competența Consiliului Județean Teleorman.

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform preve- 

derilor art. 94  alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- expunerea de motive nr.3204 din 19 martie  2009 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Vlad Ovidiu Eugen și raportul comun de specialitate nr. 3205 din 19 martie 2009 al Direcției economice, buget-finante și Direcției dezvoltare locală privind necesitatea utilizării  în anul 2009 a fondului de rulment pentru finanțarea unor investiții din competența Consiliului Județean Teleorman;

- raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

 - prevederile art.58 alin.(1) litera ,,b”, alin.(3) și (4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată;

- prevederile art. 91 alin.(1) litera ,,f” din Legea nr.215/2001, republicată, modificată și completată,

          În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,  modificată și completată,

 

H O T Ă R Ă Ș T E  :

 

                Art.1. - Se aprobă utilizarea în anul 2009 a fondului de rulment în sumă de  607 mii lei pentru finanțarea parțială a investiției ,,Reabilitare tronson DJ703, Siliștea Gumești - Ciolănești, km 112+021 - 121+396”.

 

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe, va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ  instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

PREȘEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

          

 

                                                              

Contrasemnează,

Secretar al județului,

 

Jr.Silvia Oprescu

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 25 din  02  aprilie 2009

al jude]ului,