ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

 


H O T Ă R Â R E

 

privind : aprobarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2009.

 

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor

art. 94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

          - raportul nr.3229 din 20 martie 2009 al președintelui Consiliului Județean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea și raportul de specialitate nr.3230 din 20 martie 2009 privind necesitatea aprobării bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2009 ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de  specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului județean ;

- prevederile art.19 alin.(1) litera ,,a”, art.20 alin .(1) litera ,,a”, art.26, art.29, art.39 alin.(3), (4), (5) și (6), art.45 și art. 46 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată;

- prevederile art.4 literele ,,a”, ,,c” și d”, art.5 alin.(1) literele ,,a, b, c, d, f și g” și alin. (6) , art. 8 și anexelor 4, 6, 7 și 8,  din Legea nr. 18 din 26 februarie 2009 a bugetului de stat pe anul 2009 ;

          -  prevederile adresei nr.3577 din 16 februarie 2009 a Direcției Generale a Finanțelor Publice Teleorman privind estimarea impozitului pe venit pe anul 2009;

          -  prevederile H.C.J. nr.23 din 18 martie 2009 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate județului Teleorman prin Legea bugetului de stat pe anul 2008 pentru finanțare cheltuielilor privind drumurilor județene;

- prevederile art.91 alin.(1) litera ,,b” și ,,f”, și alin.(3) litera ,,a” din Legea nr.215/2001, republicată, modificată și completată,

          În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată ,

 

H O T Ă R Ă Ș T E  :

 

 

                 Art.1. - Se aprobă bugetul propriu al județului Teleorman pe anul 2009, conform anexelor nr.1, 2, 3a și 3b.

 

Art.2. - Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2009, conform anexei nr.4.

 

Art.3. - Se aprobă numărul de personal, precum și fondul salariilor de bază, conform anexei nr.5.

 

                Art.4. - Anexele nr.1, 2, 3a, 3b, 4 și 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.5.  - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică buget-finanțe va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.6. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate,  în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PRESEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

Contrasemnează,

Secretar al județului,

 

Jr.Silvia Oprescu

 

                                                                                                                                               Jr. Rodica Vrabie

 

 

  

 

 Alexandria,

Nr. 27  din 02  aprilie  2009