ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 


                                                                                                                                                                                          

H O T Ă R Â R E

 

privind :  aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază  pe anul 2009 ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului  Județean Teleorman.

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederi-

lor art.94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

          - expunerea de motive nr.3231 din 20 martie 2009 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Vlad Ovidiu Eugen și raportul de specialitate nr.3232 din 20 martie  2009 al Direcției economice, buget-finanțe privind necesitatea aprobării bugetelor de venituri și cheltuieli a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2009 ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de  specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului județean ;

- prevederile art.19 alin.(1) litera ,,b”, art.26 alin.(4) și art. 67 alin.(1) din Legea nr.273/29 iunie 2006 privind finanțele publice locale modificată și completată;

- prevederile art. 91 alin.(1) litera ,,f” din Legea nr.215/2001, republicată, modificată și completată,

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată,

 

H O T Ă R Ă Ș T E  :

 

                Art.1. - Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2009 ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman, conform anexelor nr. 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13.

 

                Art.2. - Se aprobă numărul de personal și fondul salariilor de bază pentru instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman, conform anexelor nr.1 a) - 13 a) .

 

Art.3. - Anexele nr.1 – 13, respectiv 1 a) - 13 a)  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.4. - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget- finanțe va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.5. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate,  în termenul prevăzut de lege.

 

 

PREȘEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

  

 

Contrasemnează,

Secretar al județului,

 

Jr.Silvia Oprescu

 

   

 

 

Alexandria,

Nr.  28  din 02  aprilie  2009