ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                    


 

 

HOTĂRÂRE

 

  privind: aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman, pentru anul 2009.

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

          Având în vedere:

-       expunerea de motive nr.3597 din 27 martie 2009 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr.3598 din 27 martie    2009 al Direcției economice, buget-finanțe privind necesitatea aprobării organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman, pentru anul 2009;

-       adresa Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Teleorman nr. 25 din 13 ianuarie 2009;

-       raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățămant, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

-       prevederile art.107 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-       prevederile art. 91 alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.c) art.104 alin. (1) lit.a) și alin. (2) lit.a) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. – Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman, pentru anul 2009, conform anexelor nr. 1 și nr.2.

         

               Art.2. – Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

             

               Art.3. – Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget- finanțe, asigură punerea în aplicare a  prevederilor prezentei hotărâri.

 

                Art.4. – Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul  administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PREȘEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

CONTRASEMNEA

Secretar al județului,

 

jr. Silvia Oprescu

 

                           

                                                                            

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 29 din 2 aprilie 2009