ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                       

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

  privind: aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Pază a județului Teleorman.

 

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

          Având în vedere:

-       expunerea de motive nr.3601 din 27 martie 2009 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr.3602 din 27 martie 2009 al Direcției economice, buget-finanțe privind necesitatea aprobării organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Pază a județului Teleorman, pentru anul 2009;

-       adresa nr.364 din 12 ianuarie 2009 a Direcției Generale de Pază a județului Teleorman;

-       raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

-       prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c),  art. 104 alin. (1) lit. a) și alin.(2) lit. a) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

         În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. – Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Direcției Generale de Pază a județului Teleorman, pentru anul 2009, conform anexelor nr. 1 și nr. 2.

 

Art.2. – Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

                Art.3. – Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget- finanțe, asigură punerea în aplicare a  prevederilor prezentei hotărâri.

 

               Art.4. – Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

CONTRASEMNEA

Secretar al județului,

 

jr. Silvia Oprescu

 

          

 

  

 

Alexandria,

Nr.37 din 2 aprilie 2009