ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 


HOTĂRÂRE

 

     privind: mandatarea domnului Neațu Gabriel reprezentant al Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Teleormanul”, pentru primirea unui nou membru.

 

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit de îndată în ședință conform prevederilor art. 94 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr.4724 din 24 aprilie 2009 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman,  Ilie Bălan și raportul de specialitate nr. 4725 din 24 aprilie 2009 al Direcției Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională privind necesitatea mandatării dl. Neațu Gabriel reprezentant al Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Teleormanul”, pentru primirea unui nou membru;

-   adresa nr. 3530/ 26.03.2009 a primăriei comunei Nanov

          - adresa nr. 4328 / 15.04.2009 din partea Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Teleormanul”;

- raportul  de avizare al comisiei pentru administrație  publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- prevederile art.10 alin. (8) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice, nr. 51/2006 cu  modificările  și completările ulterioare;

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. “a” și “b” din Hotărârea de Guvern nr. 855/2008 privind aprobarea actului constitutiv – cadru și a statutului – cadru ale asociațiilor de dezvotare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice;

- prevederile art.17 alin.(2) lit.”j” și  art.22 alin. (1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Teleormanul”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 52 din 24 aprilie 2007;

- prevederile art.11 alin. (2) și art. 13 alin. (4) din Legea nr.  215/2001, republicată cu  modificările  și completările ulterioare

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu  modificările  și completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

Art. 1.  Se dă  mandat domnului Neațu Gabriel reprezentant al Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Teleormanul”, pentru primirea unui nou membru. 

 

Art. 2.  Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor și persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului

 

Jr .Silvia Oprescu

                                                                                                                                        

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 47 din 27 aprilie 2009