ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

 privind: stingerea datoriei Serviciului de Exploatații Piscicole față de Județul Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman și preluarea în domeniul public al județului Teleorman a barajelor din patrimoniul Serviciului Exploatații Piscicole

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

          Având în vedere:

-       expunerea de motive nr.5518 din 13 mai 2009 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr.5519 din 13 mai 2009 al Direcției economice, buget-finanțe privind necesitatea stingerii datoriei Serviciului Exploatații Piscicole față de Județul Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman  și preluarea în domeniul public al Județului Teleorman a barajelor din patrimoniul Serviciului de Exploatații Piscicole;

-       adresa nr. 4981/29 aprilie 2009 a Serviciului de Exploatații Piscicole;

-       rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

-       prevederile art. 110 alin.(3), art.116 alin.(2) și alin.(7) și art.175 alin.(1) din Codul de Procedură Fiscală aprobat prin O.G. nr.92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

-       prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) și lit.c), alin. (2) lit. b) și alin.(4) lit.a),  din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

         În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. – Se aprobă stingerea datoriei Serviciului de Exploatații Piscicole față de Județul Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman în sumă totală de 123725 lei prin preluarea barajelor reevaluate la suma de 121298 lei în domeniul public al județului Teleorman din patrimoniul Serviciului de Exploatații Piscicole conform anexelor nr. 1 și nr. 2.

 

        Art.2.- Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

                Art.3. – Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a  prevederilor prezentei hotărâri.

 

                Art.4. – Secretarul  județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

                                                             

CONTRASEAMNEAZĂ

Secretar al județului,

 

Jr. Silvia Oprescu 

 

 

 

Alexandria,

Nr.50 din 20 mai 2009