ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind: înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată, de interes județean, cu asociat unic Județul Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman.

 

Consiliul Judetean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art.94 alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

Având în vedere:

-       expunerea de motive nr. 5495 din 13 mai 2009 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, dl. Vlad Eugen Ovidiu;

-       raportul de specialitate nr. 5496 din 13 mai 2009 al Direcției economice, buget-finanțe privind necesitatea înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată, de interes județean, cu asociat unic Județul Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman;

-       raportul de avizare al comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judetean Teleorman:

-       adresa nr.15 din 26.04.2009 a Serviciului de Exploatatii Piscicole Teleorman:

-       prevederile art.28 lit.(d), art. 32-39 din Decretul nr.31/1954 privitor la  persoanele fizice si persoanele juridice:

-       prevederile art.1-2, art.7, art.11-13, art.17, art.36 si ale art.191-206 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale republicata, cu modificările și completările ulterioare;

-       prevederile art.35 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

-       prevederile art.45 alin.(3) și alin.(5), coroborat cu art.98,art.91 alin.(1) lit.a) si c)), alin.(2) lit.b), c) si d) art.92 si art.121 alin.(1) si (2), din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

In temeiul dispozițiilor art.97 si ale art.115 alin.(1) lit. c) , alin.(4), alin.(5) si (7) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTARĂȘTE:

          Art.1. Se înființează Societatea comercială de drept privat și interes județean, cu asociat unic județul Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman cu sediul în municipiul Alexandria, str.Dunarii nr.178, având codul de înregistrare fiscală nr.4652686, reprezentat de domnul Liviu Nicolae Dragnea-președintele Consiliului Județean Teleorman.

(2)       Societatea comercială prevăzută la alin.(1) va căpăta personalitate juridică după înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman și  va funcționa sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman.

(3)       Denumirea societății este "Piscicola Teleorman" SRL, conform disponibilului de denumire nr.28030 din 12.05.2009 eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman.

(4)       Forma juridică a societății este de "societate cu răspundere limitată".

(5)       Sediul social al societății "Piscicola Teleorman" SRL este în imobilul din municipiul Alexandria, str.Ion Creangă nr.52-54, et.2, proprietatea Județului Teleorman, conform contractului de comodat anexat la actul constitutiv.

(6)       Obiectul principal de activitate al societății "Piscicola Teleorman" SRL, conform Clasificării activităților din economia națională, va fi CAEN 0312-Pescuitul în ape dulci și CAEN 0322 Acvacultură în ape dulci.

(7)       Patrimoniul inițial – Capitalul social  inițial subscris și vărsat al    societății comerciale "Piscicola Teleorman" SRL deținut în  exclusivitate de asociatul unic, este în sumă de 10000 lei, împărțit în 1000 părți sociale, cu valoarea nominală de 10 lei, numerotate de la 1 la 1000,  fiind  constituit prin aport în numerar de asociatul unic.

(8)       Durata pentru care se înființează societatea "Piscicola Teleorman" SRL este nedeterminată, începând cu data înregistrării acesteia la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman.

 

          Art.2. (1). Se aprobă actul constitutiv al societății comerciale "Piscicola Teleorman" SRL, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre  care va sta la baza organizării și funcționării societății comerciale.

                    (2) Administrarea societății comerciale "Piscicola Teleorman" SRL, se realizează de un consiliu de administrație compus din președinte și 2 membrii desemnați pe o perioada de 4 ani de Consiliul Județean Teleorman în calitatea de adunare generală, cu posibilitatea realegerii la încheierea mandatului, având puteri depline luate împreună.

                      (3) Primii  administratori ai societății comerciale "Piscicola Teleorman" sunt desemnați următorii:

 

 Președinte :

- domnul Cîrstea Viorel, domiciliat în mun Alexandria, str. Av. Al. Colfescu, nr.251, sc.B, et.3, ap.36, județul Teleorman, având C.I. Seria TR nr.279456 eliberat de SPCLEP Alexandria, la data 01.02.2008 și CNP 1630609340012;

         

- Membrii: 

- domnul Boboc Valentin, domiciliat în mum. Alexandria, str. Ion Creangă, nr.118, județul Teleorman, având C.I. Seria TR nr.023904 eliberat de Pol. Alexandria la data 28 iunie 2000 și CNP 1660324340021;

 

- domnul Cula Constantin domiciliat în mum. Alexandria, str. Mihăiță Filipescu, nr.1, județul Teleorman, având C.I. Seria TR nr.308060 eliberat de Pol. Alexandria la data 21 octombrie 2008 și CNP 1450525340012.

 

                      (4)  Controlul de gestiune al societății "Piscicola Teleorman" SRL se va realiza prin compartimentul de specialitate din aparatul Consiliului Județean Teleorman.

                      (5) Se aprobă organigrama și statul de functii al societății "Piscicole Teleorman" SRL, conform anexelor nr. 2 și nr. 3.       

 

          Art.3. Dizolvarea și lichidarea societății "Piscicola Teleorman" SRL se va realiza conform prevederilor Titlului VI din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

          Art.4. Remunerația membrilor Consiliului de administrație va fi de 1% din indemnizația vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman.

 

          Art.5. Cheltuelile necesare pentru înființarea societății comerciale "Piscicola Teleorman" SRL se asigură din bugetul județului Teleorman.

 

          Art.6. Anexele 1, 2 si 3  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

          Art.7. Doamna Dan Carmen Daniela, domiciliată în orașul Videle, str.Republicii nr.8, bl.24 APT, sc.A, ap.3, având CI seria TR, nr.264007, eliberată de SCLE Videle la data de 17.08.2007 si CNP 2701009344241, se împuternicește să reprezinte asociatul unic Județul Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman pentru a realiza procedurile de înregistrare a Societății comerciale "Piscicola Teleorman" SRL.

 

          Art.8. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre instituțiilor și persoanelor interesate, în termenul prevazut de lege.

 

          

PREȘEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEAMNEAZĂ

Secretar al județului,

Jr. Silvia Oprescu

 

 

Alexandria,

Nr.51 din 20 mai 2009