ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

                                       

 

HOTĂRÂRE

 

      pentru: modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 114 din 30 septembrie 2008 privind validarea nominală a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică pentru mandatul 2008-2012

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

           Având în vedere:

-         expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Teleorman nr. 5009 din 14 mai 2009 și raportul de specialitate nr. 5640 din 15 mai a.c. al Direcției Administrație Publică Locală;

-         adresa nr. II/3669 din 28 aprilie 2009 a Instituției Prefectului județului Teleorman;

-         raportul de avizare al comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

-         prevederile art. 5 și art. 9 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 787/2002;

-         prevederile art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române;

-         prevederile art. 91 alin. (1) litera ,,f” și art. 98 coroborat cu art. 45 alin.(5) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se modifică și se completează anexa la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 114 din 30 septembrie 2008 privind validarea nominală a membrilor A.T.O.P pentru mandatul 2008-2012, în sensul înlocuirii domnului Trifu Lucică cu domnișoara Diaconu Victorița ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică.  

 

               Art.2. Hotărârea Consiliului Județean nr. 114 din 30 septembrie 2008 privind validarea nominală a membrilor A.T.O.P pentru mandatul 2008-2012, se modifică în mod corespunzător.

 

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre instituțiilor și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 52 din 20 mai 2009