ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind: încetarea contractului individual de muncă al domnișoarei Feleagă Monica - Irina, director al Serviciului de Cooperare Internă și Internațională, instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman

                                      

                      

           Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

            Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 5427 din 12 mai 2009 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr. 5428 din 12 mai 2009 al Direcției ecomomice, buget-finanțe privind necesitatea încetării contractului individual de muncă al domnișoarei Feleagă Monica- Irina, director al Serviciului de Cooperare Internă și Internațională;

- cererea domnișoarei Feleagă Monica - Irina nr. 5159 din 06 mai 2009 prin care solicită încetarea contractului individual de muncă;

- adresa nr. 15420/NTM/06.05.2009 a Ministerului Administrației și Internelor înregistrată la Consiliul Județean Teleorman sub nr. 5245 din 07.05.2009;

- raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- prevederile art. 55 lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 10 din O.U.G. nr. 92/2008 privind statutul funcționarului public denumit manager public, modificată și completată;

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. e), art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (5) și art. 104 alin. (1) lit. b)  și alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale                            nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. – Începând cu data de 20 mai 2009 încetează contractul individual de muncă al domnișoarei Feleagă Monica-Irina, director al  Serviciului de Cooperare Internă și Internațională, instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman.

 

Art. 2. – Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția    economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 3. – Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PREȘEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

Secretar al județului,

jr. Silvia Oprescu 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 53 din 20 mai 2009