ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 


H O T Ă R Â RE

privind: asocierea  județului Teleorman, cu unități  administrativ-teritoriale în vederea înființării  Asociației de dezvoltare intercomunitar㠓Managementul Deșeurilor Teleorman”

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art.94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-         expunerea de motive nr.5591 din 14 mai 2009, a  vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman Balan Ilie și raportul comun de specialitate nr.5592 din 14 mai 2009, al Direcțiilor Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională și Economică, Buget – finanțe, privind asocierea județului Teleorman, cu unități  administrativ-teritoriale în vederea înfințării  Asociației de dezvoltare intercomunitar㠓Managementul Deșeurilor Teleorman”

     -  rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

-   prevederile art.1 alin (1) și (2) lit.e), art.8 alin.(1) și (2) lit.c) și ale art.10 din Legea nr.51/2006, a serviciilor comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare;

-   prevederile art.35 alin.(3) și (4) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-  anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea de Guvern nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru și a statutului – cadru al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilitate publică;

-   prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații cu modificările și completările ulterioare;

-   prevederile art. 11 alin.(1) și (2), art. 12 alin.(1), art. 17, art. 91 alin.(1) lit.e) și alin.(6) lit.a), precum și ale art. 98 coroborat cu art.45 alin.(2) și alin.(5), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

 

         Art.1. Se aprobă asocierea județului Teleorman, cu  unitățile administrativ-teritoriale prevăzute în anexa nr.1 la prezenta hotărâre, în vederea

 

consituirii  Asociației de dezvoltare intercomunitară, de drept privat și utilitate publică prin efectul legii, având următoarele elemente constitutive:

a) Denumirea Asociației  este “MANAGEMENTUL DEȘEURILOR TELEORMAN”, conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr.72334 din 16 aprilie 2009, eliberată de Ministrul Justiției.

b) Sediul Asociației este în România, str. Dunării, nr. 178, municipiul Alexandria, județul Teleorman, sediul Consiliul Județean Teleorman, parter, camera CIC A + CIC B, proprietate publică a județului Teleorman care va fi folosită fără plată, în baza contractului de comodat nr.18 din 23 aprilie 2009.

    c)  Asociația este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Alexandria.

                          d) Voința de asociere, scopul asocierii :

- Prin semnarea actului constitutiv, asociații își exprimă voința de a se asocia în cadrul Asociației “Managementul Deșeurilor Teleorman” constituită în scopul înființării, organizării, reglementării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciilor de salubrizare a localităților din județul Teleorman, precum și exploatării, monitorizării și gestionării în comun a managementului deșeurilor menajere din județul Teleorman.

- Pe raza de competență a unităților administrativ – teritoriale membre ale Asociației, se va urmări realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, monitorizării și dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului de management al deșeurilor, pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia, precum și a planului regional  și județean de gestionare a deșeurilor.

                          e)    Forma de gestiune este gestiunea delegată

                          f)     Patrimoniul inițial al Asociației este de 20.600 lei constituit din  contribuția în numerar a asociaților din care 5000 lei, reprezintă contribuția  județului Teleorman.

 

         Art.2. Se însușește Actul Constitutiv și Statutul Asociației de dezvoltare intercomunitar㠓Managementul deșeurilor Teleorman”, conform anexelor nr. 2 și nr. 3.

 

         Art.3. Se desemnează domnul Bățăuș Mugur ca reprezentant al Consiliului Județean Teleorman, în  Adunarea Generală a Asociației.

 

         Art.4. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Teleorman, să semneze în numele județului Teleorman actele prevăzute la art.2.

 

         Art.5. (1) Se aprobă alocarea sumei de 5000 lei, reprezentând aportul județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la constituirea patrimoniului inițial al Asociației de dezvoltare intercomunitar㠓Managementul deșeurilor Teleorman” ;

                   (2) Se aprobă alocarea sumei de 1500 lei/ lună, constituită din bugetul județului Teleorman, reprezentând cotizația acestei unități administrativ-teritoriale, pentru anul 2009.

                   (3) Se aprobă alocarea sumei de 50 lei, de la bugetul județului Teleorman, necesară acoperirii cheltuielilor pentru procedurile de înființare a Asociației.

 

Art.6. Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Bălan Ilie, prin Direcțiile Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională și Economică, Buget-Finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

         Art.7. Anexele nr.1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

         Art.8. Secretarul județului Teleorman, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PREȘEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

 

 

 

Alexandria     

Nr.55 din 20 mai 2009                                                                          

 

 

CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN

 

 

Directia Managementul Proiectelor cu  Directia Economica Finantare Internațională Buget – finanțe

 

Nr.5592 din 14 mai 2009

 

RAPORT DE SPECIALITATE

 

Privind: necesitatea asocierii județului Teleorman, cu unități  administrativ-teritoriale în vederea înființării  Asociației de dezvoltare intercomunitar㠓Managementul Deșeurilor Teleorman”

 

În exercitarea calității de Beneficiar Final, Consiliul Județean Teleorman, are în derulare măsura : ISPA nr. 2002/RO/16/P/PE/024 ,, Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Teleorman”.

         În acord cu prevederile Memorandumului de Finanțare, în cadrul acestei măsuri sunt prevăzute 4 (patru) contracte : Contractul de Asistență Tehnică, Contractul de Lucrări, Contractul de Achiziție Echipamente și Contractul  de Parteneriat Public-Privat.

         În urma analizării celor mai relevante opțiuni de punere în practică a Parteneriatului Public-Privat (PPP), inclusiv în privința aspectelor legale, Unitatea de Implementare a Proiectului, a analizat opțiunea în care sunt propuse două contracte de delegare de gestiune, unul pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere și unul pentru operarea Depozitului Central de la Mavrodin, aceasta însemnând tratarea și depozitarea deșeurilor colectate.

         Această opțiune este compatibilă cu legislația și practica romănească în domeniu, prin care se face distincția între operatorii serviciilor de colectare și cei ai servicilor de depozitare, având perioade maxime de concesiune diferite. Totodată, această opțiune este comparabilă și cu practica internațională în acest sector de activitate, de maxima importanță, în care se face distincția între cele două activități. În final, operatorii, fiind entități private, această opțiune reprezintă un adevărat parteneriat public-privat, Consiliul Județean Teleorman fiind beneficiarul fondurilor publice și al asistenței financiare nerambursabile, ramânând în același timp și proprietarul bunurilor.

         Autoritatea publică județeană va încredința fiecare serviciu public unui operator privat, în urma licitației publice organizate cu respectarea principiilor transparenței și eficienței, păstrându-și drepturile și obligațiile de verificare a performanțelor operatorilor desemnați caștigători și, de asemenea, va urmări modul în care se face implementarea planului general de management al deșeurilor și se pune în practică strategia aleasă pentru gestionarea deșeurilor menajere in județul Teleorman, armonizată cu strategia națională în acest domeniu de activitate.

        

În aplicarea prevederilor art.8.3.d din Memorandumul de Finanțare care se referă la asigurarea de către Beneficiar a asocierii cu municipalitățile din județul Teleorman, dar și a actelor normative ce privesc procedurile de licitație, în vederea implementării acestei măsuri de interes județean, este necesar ca autoritatea publică județeană să fie împuternicită în vederea asocierii și creării unei structuri viabile și puternice care să gestioneze, coordoneze și monitorizeze implementarea parteneriatului public-privat, conform legislației românesti. In acest sens, s-a considerat ca experienta acumulată de către autoritatea publică județeană in gestionarea unor contracte ce au derivat din implementarea măsurilor cu finanțare nerambursabilă, dar și având în vedere că acest proiect de anvergură este un proiect de interes județean, iar Beneficiarul Final al măsurii, este Consiliul Județean Teleorman, acesta a inițiat demersurile legale în vederea constituirii unei Asociații de dezvoltare intercomunitară care să cuprindă în final toate unitățile administrativ-teritoriale din județ .

De asemenea, rezultatele studiului de fundamentare efectuat și aprobat de autoritatea publică județeană, justifică necesitatea și oportunitatea creării acestei structuri asociative și demonstrează că proiectul este realizabil, răspunzând tuturor cerințelor și politicilor promovate de autoritățile publice beneficiare, în susținerea interesului public județean.

 

 Prin urmare se impune asocierea județului Teleorman, cu unități administrativ teritoriale, care si-au exprimat deja acordul de a deveni membre asociate fondatoare, in vederea constituirii Asociației de dezvoltare intercomunitar㠄 Managementul Deseurilor Teleorman”

 

  Având în vedere cele expuse, în conformitate cu prevederile art.98 coroborate cu prevederile art.44 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, modificată și completată, supunem spre aprobare  Consiliului Județean Teleorman, prezentul raport comun de specialitate privind necesitatea asocierii județului Teleorman, cu unități  administrativ-teritoriale în vederea înființării  Asociației de dezvoltare intercomunitar㠓Managementul Deșeurilor Teleorman”

 

 

 

         DIRECTOR EXECUTIV,                           DIRECTOR EXECUTIV,

 

              Ing. Mugur Bățăuș                                           Ec.Elena Stoian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    ROMÂNIAText Box: CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN
VICEPREȘEDINTE

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.5591 din 14 mai 2009

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

 

privind: necesitatea asocierii județului Teleorman, cu unități  administrativ-teritoriale în vederea înființării  Asociației de dezvoltare intercomunitar㠓Managementul Deșeurilor Teleorman”

 

Memorandumul de Finanțare semnat de către Guvernul României și Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura ,, Sistem integrat de management al deșeurilor in județul Teleorman ”, prevede întărirea capacității instituționale în sectorul deșeurilor prin punerea în practică a Parteneriatului Public Privat ( PPP ) privind colectarea și transportul deșeurilor urbane la Depozitul Central de la Mavrodin, precum și administrarea acestuia de către agenți economici privați.

Proiectul ISPA prevede ca managementul deșeurilor în județul Teleorman se va realiza prin operatori unici ce se vor selecta prin licitație internațională.

Conform prevederilor Memorandumului de Finanțare, la nivelul intregului județ, vor fi selectați doi operatori, unul pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor menajere și altul pentru activitatea de operare a Depozitului Central de la Mavrodin.

Studiile de Fundamentare efectuate pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor menajere, dar și pentru activitatea de operare a Depozitului Central de la Mavrodin,   în cadrul proiectului ISPA “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Teleorman”, cuprind o analiză tehnică și financiară a riscurilor de proiect luând în considerare totodată și variantele identificate de repartiție a riscurilor între părțile viitoarelor contracte ce se vor incheia cu cei doi operatori.

Rezultatele studiului de fundamnetare propus, justifică necesitatea și oportunitatea acestui parteneriat și demonstrează că proiectul este realizabil, răspunzând tuturor cerințelor și politicilor promovate de autoritățile publice beneficiare, în susținerea interesului public județean.

 

Fiind un proiect amplu, de interes județean, în aplicarea prevederilor art.8.3.d din Memorandumul de Finanțare, este necesar ca Beneficiarul Final al măsurii – Consiliul Județean Teleorman, să propună asocierea cu toate municipalitățile din județ, urmarindu-se ca prin crearea unei structuri asociative puternice,    se asigure gestionarea, coordonarea și monitorizarea implementării parteneriatului public-privat, conform legislației românesti.

În acest sens, autoritatea publică județeană, în urma numeroaselor intâlniri pe care le-a organizat cu municipalitățile din județ, a facut cunoscute toate responsabilitățile ce derivă din derularea și implementarea măsurii, obținând acordul acestor municipalități în ceea ce priveste implicarea acestora in tot ceea ce impune desfășurarea proiectului ISPA “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Teleorman”.

  

Un pas important în realizarea acestui deziderat, îl reprezintă asocierea județului Teleorman, cu unitați administrativ teritoriale, care si-au exprimat deja acordul de a deveni membre asociate fondatoare, în vederea constituirii Asociației de dezvoltare intercomunitar㠄 Managementul Deșeurilor Teleorman”

 

Având în vedere considerentele expuse și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcțiile Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională și Buget - Finanțe, am întocmit alăturat proiectul de hotărâre pe care îl propun spre aprobare Consiliului Județean Teleorman.

 

 

 

 

 

 

VICEPREȘEDINTE

 

Bălan Ilie