ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

 


HOTĂRÂRE

 

privind: aprobarea prelungirii Contractului de comodat nr. 13 din 17 aprilie 2007

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-expunerea de motive nr. 5347 din 11 mai 2009 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman,  Eugen Ovidiu Vlad și raportul  de specialitate nr. 5348 din 11 mai 2009  al Direcției dezvoltare locală;

- raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- prevederile Contractului de comodat nr. 13 din 17 aprilie 2007;

- prevederile art. 91, alin. (1), litera „c” și art. 124,  din Legea nr. 215/2001, republicată cu  modificările  și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

Art.1. – Se aprobă prelungirea Contractului de comodat nr. 13 din 17 aprilie 2007, încheiat între Consiliul Județean Teleorman și  FICHTNER GmbH&Co.KG, până la data de 31 august 2009.

 

Art.2 -Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad, prin Direcția dezvoltare locală, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

Art. 3.  Secretarul județului, prin Compartimentul cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate,  în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

Secretar al județului,

 

Jr.Silvia Oprescu

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 59 din 20 mai 2009