ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

 


HOTĂRÂRE

 

privind: aprobarea diminuării prețului minim de pornire a licitației publice deschise cu strigare pentru vânzarea unor bunuri din domeniul privat al județului Teleorman

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr.5351 din 11 mai 2009 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad și raportul comun de specialitate nr.5352 din 11 mai 2009 al Direcției dezvoltare locală și Direcției economice, buget-finanțe;

- raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret precum și pentru protecție socială;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 94/27.08.2008 privind prețul minim de pornire al licitației publice pentru vânzarea unor bunuri din domeniul privat al județului Teleorman;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 841/1995, privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, modificată și completată;

- prevederile art. 91 alin. (1) literele c) și f) și alin. (4) litera b)  din Legea nr. 215/2001 republicată, cu  modificările  și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

                Art.1. - Se aprobă diminuarea cu 40%, față de prima licitație, a prețului minim de pornire a licitației publice deschise cu strigare pentru vânzarea unor bunuri din domeniul privat al județului Teleorman, potrivit anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad,  prin Direcția Dezvoltare Locală, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 3. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate,  în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

Secretar al județului,

 

Jr.Silvia Oprescu

 

 

Alexandria

Nr. 61 din  20 mai 2009