ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind: aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate operatorilor de transport rutier, urmare rezultatelor licitației electronice din data de 10 aprilie 2009, precum și tarifele utilizate

                                                                                                                                 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședința ordinară conform art. 94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 5363 din 11 mai 2009 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad și raportul de specialitate nr. 5364 din 11 mai 2009 al Direcției Dezvoltare Locală;

- rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială și Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

- prevederile art. 8 alin. (2) lit. d) și j) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 23 alin. (2) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007;

- prevederile art. 61 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 353/2007;

- prevederile art. 91 alin (1) lit.”f”  din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

                                            HOTĂRĂȘTE :

 

             Art. 1. - Se aprobă delegarea gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, operatorului de transport rutier prevăzut în anexa nr. 1.

 

    Art. 2. - Se aprobă tarifele de călătorie practicate de către operatorul de transport  rutier, prevăzute în anexa nr. 2.

 

    Art. 3. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

    Art. 4. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman Eugen Ovidiu Vlad, prin Direcția Dezvoltare Locală, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

     Art. 5. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

                  

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

Secretar al județului,

 

Jr.Silvia Oprescu

                                                                    

 

Alexandria,

Nr. 63 din 20 mai 2009