ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 


HOTĂRÂRE

 

 pentru: prelungirea închirierii spațiului situat în municipiul  Alexandria, str. Av. Alexandru Colfescu, nr. 64, județul Teleorman

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-expunerea de motive nr. 5669 din 18 mai 2009 a Vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman,  Eugen Ovidiu Vlad și raportul  comun de specialitate nr. 5670 din 18 mai 2009  al Direcției dezvoltare locală și Direcției economice, buget-finanțe;

- raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- prevederile Contractului de închiriere nr. 14 din 01 iunie 2006;

- cererea nr.4215 din 13 aprilie 2009 a domnului Roșioru Gabriel, domiciliat în mun. Alexandria, str. Frații Golești, nr. 133, jud. Teleorman;

- prevederile art. 91, alin. (1), litera „c” și art. 123, alin. (1),  din Legea nr. 215/2001, republicată, cu  modificările  și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. - Se aprobă prelungirea închirierii spațiului în suprafață de 7,8 m.p., situat în municipiul Alexandria, str. Av. Alexandru Colfescu, nr. 64, județul Teleorman, către dl. Roșioru Gabriel, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 1 iunie 2009, prin act adițional la Contractul de închiriere nr. 14 din 1 iunie 2006, semnat de părțile contractante.

 

Art.2. - Prețul chiriei va fi de 5 euro/m.p./lună, conform Raportului de evaluare, întocmit de evaluator autorizat.

 

   Art.3 - Sumele încasate din închirierea bunului proprietate publică, potrivit legii, se fac venit la bugetul propriu  al Consiliului Județean Teleorman.

 

   Art.4 - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad, prin Direcția Dezvoltare Locală și Direcția Economică, Buget-Finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

   Art. 5. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și persoanelor interesate,  în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

Secretar al județului,

 

Jr.Silvia Oprescu

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 64 din  20 mai 2009