ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind: asocierea Județului Teleorman cu județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄SITUAȚII DE URGENȚĂ SUD MUNTENIA”.

 

                Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art.94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

Având în vedere:

        - expunerea de motive nr. 5711 din data de 18 mai 2009 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad și raportul comun de specialitate nr 5712 din data de 18 mai 2009 al Direcțiilor “Managementul Proiectelor cu Finațare Internațională și  Economice, Buget-Finanțe, privind  asocierea Județului Teleorman cu Județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄SITUAȚII DE URGENȚĂ SUD MUNTENIA” pentru realizarea proiectului “Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunatațirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgența, acordării asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat”;

             -  rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

   - Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.3 – „Îmbunătățirea dotării cu  echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență”;

     -  prevederile art.35 alin.(3) și (4) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

    - prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

     - prevederile art. 11 alin.(1) și (2), art. 12 alin.(1), art. 17, art. 91 alin.(1) lit.e) și alin.(6) lit.a), precum și ale art. 98 coroborat cu art.45 alin.(2) și alin.(5), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

                            HOTĂRĂȘTE

 

                Art.1. Se aprobă asocierea Județului Teleorman cu județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, pentru realizarea proiectului “Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunatațirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgența , acordării asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat”, cu următoarele elemente de identificare:

a) denumirea Asociației  este “SITUAȚII DE URGENȚĂ SUD MUNTENIA”, conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 73239 din 19 mai 2009, eliberată de Ministrul Justiției;

 b) sediul Asociației este în România, str. Ion Creangă, nr. 52-54, etaj 2, camera 2, municipiul Alexandria, județul Teleorman, proprietate publică a județului Teleorman care va fi folosită fără plată, conform contractului de comodat nr. 21 din 18 mai 2009, prevăzut în anexa nr.1.

 

Art.2. Se aprobă Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓SITUAȚII DE URGENȚĂ SUD MUNTENIA” conform anexelor nr.2 și 3.

 

Art.3. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Teleorman, să semneze documentele de constituire a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓 SITUAȚII DE URGENȚĂ SUD MUNTENIA”.

 

Art.4. Se desemnează domnul Bălan Ilie, vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman ca reprezentant al Județului Teleorman în Adunarea Generală a  Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓 SITUAȚII DE URGENȚĂ SUD MUNTENIA”.

 

Art.5.  Se desemnează domnul Simionescu Adrian Constantin, ca reprezentant al județului Teleorman în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓 SITUAȚII DE URGENȚĂ SUD MUNTENIA”.

 

Art.6.  Se aprobă alocarea sumei de 2000 lei, constituită din bugetul propriu al județului, reprezentând contribuția acestuia la patrimoniul inițial al Asociației. 

 

Art.7. Se împuternicește d-na Carmen Daniela Dan, de cetățenie română, născută la data de 9octombrie 1970 în municipiul Bucuresti,sector 8, domiciliată în orasul Videle, str Republicii nr.8, bloc 24APT, sc. A, ap.3, județul Teleorman, posesor al CI cu seria TR și nr. 264007, CNP 2701009344241, eliberat de SCLEP Videle la data de  17.08.2007, pentru desfășurarea procedurilor de dobândire a personalității juridice.

 

Art.8. Anexele nr.1,2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.9. Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Vlad Eugen Ovidiu, prin Direcțiile “Managementul Proiectelor cu Finațare Internațională și  „Economică, Buget-Finanțe„ va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

              Art.10. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

Secretar al județului,

 

Jr.Silvia Oprescu

                                                              

 

 

 

 Alexandria

Nr. 65 din 20 mai 2009