ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  


 

 

HOTĂRÂRE

 

 pentru: modificarea și completarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 75 din 24 iunie 2008.

 

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară  conform  prevederilor art. 94  alin. (1)  din  Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere:

– expunerea de motive nr. 255 din 9 ianuarie 2009 a președintelui Consiliului Județean și raportul de specialitate nr. 256 din 9 ianuarie a.c. al Direcției Administrație Publică Locală privind necesitatea modificării și completării anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 75 din 24 iunie 2008;

- raportul de avizare al comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

–  prevederile art. 98 coroborate cu ale art. 54 alin. (1)  și (2) din Legea nr. 215/2001,  republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

          În temeiul dipozițiilor art. 97  din Legea administrației publice locale  nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

 

 

HOTĂRĂȘTE :

 

 

Art.I. Anexele nr. 1 și nr. 2 la  Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 75 din 24 iunie 2008 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Teleorman pe principalele domenii de activitate se modifică și se completează, după cum urmează:

 

1.- În anexa nr. 1 ce cuprinde componența comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială, se trec domnii Ștefan Mihai Gabriel și Simionescu Adrian Constantin.

 

2. - În anexa nr. 2 ce cuprinde componența comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor se trece doamna Seferovici Georgeta

 

     Art.II. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre  instituțiilor și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 CONTRASEMNEAZĂ,

 

    Secretar al județului

 

                                                                                                                              Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 7  din 28  ianuarie 2009