ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

 H O T Ă R Â R E

 

pentru :  modificarea anexei nr.10 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.28  din 02 aprilie 2009.

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art.94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

          - expunerea de motive nr.6451 din 05 iunie 2009 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Vlad Ovidiu Eugen și raportul de specialitate nr.6496 din 05 iunie 2009 al Direcției economice, buget-finante privind necesitatea modificării anexei nr.10 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.28 din 02 aprilie 2009 ;

          - adresa  nr.115 din 04 iunie 2009 a Serviciului de Cooperare Internă și Internațională

- raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială ;

- prevederile art.19 alin.(1) litera ,,b” și alin.(2) și art.67 alin.(1) literele ,,b” și ,,c” din Legea nr.273/29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

- prevederile art.91 alin.(1) literele ,,d” și ,,f” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ș T E  :

 

Art.1. Se modifică anexa nr.10 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.28 din 02 aprilie 2009, privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2009, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului  Județean, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget- finanțe, va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate,  în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PREȘEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general al jude]ului,

Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr.72  din  11  iunie  2009