ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 


HOTĂRÂRE

 

 pentru: modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.42 din 27 februarie 2008 privind aprobarea proiectului  „Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița, km 17 + 400 – km 58 + 000 (40,600)” și a cheltuielilor necesare implementării

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr.5406 din 12.05.2009 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman,  Ilie Balan și raportul comun de specialitate nr.5407 din 12.05.2009 al Direcției managementul proiectelor cu finanțare internațională și al Direcției economice buget-finanțe privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 42 din 27 februarie 2008 privind aprobarea proiectului  „Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița, km 17 + 400 – km 58 + 000 (40,600) ” și a cheltuielilor necesare implementării;

- rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și protecția socială precum și ale Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

- prevederile art. 91, alin. (1), litera „b” și alin. (3) litera „f” din Legea nr. 215/2001, republicată cu  modificările  și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată și completată,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 Art.I. Se modifică art .2 din  Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 42 din 27 februarie 2008   privind aprobarea proiectului : „Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița, km 17 + 400 – km 58 + 000 (40,600) ”, după cum urmează:

 

1.     Articolul 2 va avea următorul cuprins:

 

-Valoarea totală         62.482.442,48 lei

  din care: C+M:         59.814.204,86 lei

-cheltuieli eligibile:     52.105.690,38 lei

-cheltuieli neeligibile:10.376.752,10 lei (inclusiv TVA)

 

Surse de finanțare:

-Contribuție comunitară la finanțarea acordată: 86,5% - 45.071.422,18 lei

-Contribuție publică națională la finanțarea acordată: 13,5 % -7.034.268,20 lei

din care:

      - Buget de stat:  11,5% - 5.992.154,40   lei

      - Buget local:      2% -   1.042.113,80  lei

- cheltuieli neeligibile:  10.376.752,10  lei

        Total buget local: 11.418.865,90 lei

-Valoarea totală:         14.763.375,24 euro

    din care: C+M:        14.132.923,04      euro

-cheltuieli eligibile:       12.311.552,31 euro

-cheltuieli neeligibile:    2.451.822,93    euro (inclusiv TVA)

 

Surse de finanțare:

-Contribuție comunitară la finanțarea acordată: 86,5% -10.649.492,75  euro

-Contribuție publică națională la finanțarea acordată: 13,5% -1.662.059,56  euro

din care:

      - Buget de stat:  11,5% - 1.415.828,52  euro

      - Buget local:     2%:  -       246.231,04 euro

-cheltuieli neeligibile: 2.451.822,93  euro

     Total buget local:   2.698.053,97   euro

 

Valoare euro: 1 euro = 4,23226 lei din data de 10.04.2009

 

          (2) Se vor include în bugetul instituției cofinanțarea de 2% în sumă de 1.042.113,80 lei din valoarea eligibilă a proiectului și cheltuielile neeligibile în sumă de 10.376.752,10 lei   (din care TVA  9.976.188,28 lei) .

 

 (3) Se aprobă suma necesară pentru acoperirea contribuției din fondurile structurale în cadrul proiectului, în valoare de 51.063.576,57 lei reprezentand asistența financiară nerambursabilă solicitată, care va fi asigurată de către Consiliul Județean Teleorman , până la rambursarea ei de către Autoritatea de Management a POR.

 Art. II.  Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ  instituțiilor,  interesate, în termenul prevăzut de lege. 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 

 Secretar al județului

 

 Jr.Silvia Oprescu

 

Alexandria

Nr. 74  din 11 iunie  2009                                                       

 


CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN                    DIRECȚIA ECONOMICĂ,   

DIRECȚIA INTEGRARE EUROPEANĂ                           BUGET-FINANȚE

ȘI DEZVOLTARE REGIONALĂ                            

  Nr.5407 din 12.05 . 2009   

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

 

   Privind:  modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 42 din 27 februarie 2008    privind aprobarea proiectului „Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița, km 17 + 400 – km 58 + 000 (40,600)” și a  cheltuielilor necesare implementării

 

Prin Hotărârea nr. 7 din 23 octombrie 2008 a Comitetului Regional de Evaluare Strategică și Corelare pentru Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia s-a aprobat lista proiectelor prioritare propuse spre finanțare, fiind aprobat și proiectul Consiliului Județean Teleorman „Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița, km 17 + 400 – km 58 + 000 (40,600)”.

După finalizarea procesului de evaluare strategică  Consiliul Județean Teleorman a desfășurat procedura de licitație deschisă pentru întocmirea proiectului tehnic, detaliilor de execuție și a caietelor de sarcini pentru proiectul mai sus menționat.

În urma realizării ridicărilor topo și expertizelor tehnice ale podurilor aflate pe DJ 506, la  întocmirea proiectului tehnic au rezultat valori diferite față de cele aprobate prin Hotărârea de Consiliul Județean nr.42 din 27 februarie 2008. Drept urmare, este necesară aprobarea noilor cheltuieli de implementare a proiectului.

     Cheltuielile necesare implementării proiectului „Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița, km 17 + 400 – km 58 + 000(40,600) ”sunt următoarele:

 

-Valoarea totală         62.482.442,48 lei

  din care: C+M:         59.814.204,86 lei

-cheltuieli eligibile:     52.105.690,38 lei

-cheltuieli neeligibile:10.376.752,10 lei (inclusiv TVA)

Surse de finanțare:

-Contribuție comunitară la finanțarea acordată: 86,5% - 45.071.422,18 lei

-Contribuție publică națională la finanțarea acordată: 13,5 % -7.034.268,20 lei

din care:

      - Buget de stat:  11,5% - 5.992.154,40   lei

      - Buget local:      2% -   1.042.113,80  lei

- cheltuieli neeligibile:  10.376.752,10  lei

        Total buget local: 11.418.865,90 lei

-Valoarea totală:         14.763.375,24 euro

    din care: C+M:        14.132.923,04      euro

-cheltuieli eligibile:       12.311.552,31 euro

-cheltuieli neeligibile:    2.451.822,93    euro (inclusiv TVA)

Surse de finanțare:

-Contribuție comunitară la finanțarea acordată: 86,5% -10.649.492,75  euro

-Contribuție publică națională la finanțarea acordată: 13,5% -1.662.059,56  euro

din care:

      - Buget de stat:  11,5% - 1.415.828,52  euro

      - Buget local:     2%:  -       246.231,04 euro

-cheltuieli neeligibile: 2.451.822,93  euro

     Total buget local:   2.698.053,97   euro

 

Valoare euro: 1 euro = 4,23226 lei din data de 10.04.2009

 

 

 

         Se vor include în bugetul instituției cofinanțarea de 2% în sumă de 1.042.113,80   lei din valoarea eligibilă a proiectului și cheltuielile neeligibile în sumă de 10.376.752,10 lei   (din care TVA  9.976.188,28 lei) . Se aprobă suma necesară pentru acoperirea contribuției din fondurile structurale în cadrul proiectului, în valoare de 51.063.576,57 lei , reprezentând asistența financiară nerambursabilă solicitată, care va fi asigurată de către Consiliul Județean Teleorman , până la rambursarea ei de către Autoritatea de Management a POR.

Consiliul Județean Teleorman va asigura plata cheltuielilor pentru finanțările suplimentare rezultate în urma procesului de execuție a lucrărilor, ca urmare a unor situații neprevăzute în documentația inițială, dar necesare pentru îndeplinirea scopului proiectului.

          Față de considerentele expuse, în conformitate cu prevederile art. 98, coroborat cu art. 44 din Legea administrației publice locale nr. 215, republicată cu modificările și completările ulterioare, am întocmit prezentul raport de specialitate.

 

 

 DIRECTOR EXECUTIV,                             DIRECTOR EXECUTIV,

    Mugur Bățăuș                                                   Elena Stoian 

 

 

Text Box: CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN
VICEPREȘEDINTE

 

 

 

 

 

 

 


  Nr.5406 din  12.05.2009  

EXPUNERE DE MOTIVE

 

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 42 din 27 februarie 2008   privind aprobarea proiectului  „Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița, km 17 + 400 – km 58 + 000”  și a  cheltuielilor necesare implementării

 

Proiectul de hotărâre supus atenției dvs. are ca scop  modificarea Hotărârii nr. 42 din 27 februarie 2008 privind aprobarea proiectului „Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița, km 17 + 400 – km 58 + 000(40,600)” și a cheltuielilor necesare implementării .

Pe lista de priorități a Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia aprobată prin Hotărârea nr. 7 din 23 octombrie 2008   a Comitetului Regional de Evaluare Strategică și Corelare,  se regăsește și proiectul Consiliului Județean Teleorman „Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița, km 17 + 400 – km 58 + 000 (40,600)”.

 Ca urmare a  realizării ridicărilor topo și expertizelor tehnice ale podurilor aflate pe DJ 506, la  întocmirea documentației Proiectului de execuție a rezultat o altă valoare a proiectului, decât cea inițială aprobată prin Hotărârii Consiliului Județean nr. 42 din 27 februarie 2008 .   

        Valoarea totală a investiției „Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița, km 17 + 400 – km 58 + 000( 40,600)” se ridică la : 62.482.442,48  lei,                    contribuția locală totală a aplicantului  este de :  11.418.865,90  lei .    

      Contribuția din fondurile structurale în cadrul proiectului este în valoare de  51.063.576,57  lei .

Având în vedere considerentele expuse și raportul de specialitate nr.5407  din12.05.2009al  Direcției managementul proiectelor cu finanțare internațională  și Direcției economice, buget – finanțe, am întocmit alăturat proiectul de hotărâre pe care îl propun spre aprobare Consiliului Județean.

 

VICEPREȘEDINTE,

 

ILIE BĂLAN