ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN 

 

 

 H O T Ă R Â R E

 

             privind : rectificarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2009

 

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art.94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

               - raportul nr.6539 din 09 iunie 2009 al președintelui Consiliului Județean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea și raportul comun de specialitate nr.6540 din 09 iunie 2009 al Direcției economice, buget-finante și Direcți ei managementul proiectelor cu finanțare internațională privind necesitatea rectificarii bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2009 ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de  specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului județean ;

- prevederile art.1, anexa 1 din H.G. nr.605/2009 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru autoritățile administrației publice locale ;

- prevederile art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

                - prevederile art.91 alin.(1) lit. b) și alin.(3) lit. a) din Legea nr.215/ 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

          În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ș T E  :

 

 

          Art.1. - Se aprobă rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2009, conform anexei nr.1.

 

          Art.2. – Se aprobă utilizarea sumei de 332 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean, conform anexei nr.2. 

 

          Art.3. - Se modifică și se completează ,,Lista obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală din bugetul propriu al județului în anul 2009 - Secțiunea de dezvoltare”, conform anexei nr.3.

 

          Art.4. - Anexele nr.1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

           Art.5.  - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică buget-finanțe asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

          Art.6. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate,  în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PREȘEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general al jude]ului,

Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

 

 Alexandria,

Nr. 78  din  11  iunie  2009